Szabadságharcunk szimbolikus győzelme – így zajlott a pákozdi csata

2023. szeptember 29. 15:25

A császári udvar sunyi módon próbálta megtörni a szabadságát jogi eszközökkel kivívó magyarságot 1848-ban: elkergettük Jellasicsot, így Pákozd a nemzeti összefogás jelképévé vált az önkény ellen.

2023. szeptember 29. 15:25
Kovács Gergő
Kovács Gergő

Ha a „Pákozd” szó jól eső borzongással tölti el, de nincs teljesen képben azzal, hogy miért, akkor jó helyen jár. Napra pontosan 175 éve, 1848 szeptember 29-én zajlott le a szimbolikus jelentőségű pákozdi csata, amely a csekély harctéri veszteségek ellenére is az 1848-49-es magyar szabadságharc egyik legfényesebb diadalának számít, elsősorban nemzetegyesítő ereje miatt: az ország itt ébredt tudatára, hogy az alattomos – értsd: tipikus nagyhatalmi eszközökkel operáló – Habsburg császári udvar semmitől sem riad vissza, hogy vérbe fojtsa az előzőleg békés eszközökkel kivívott szabadságot, önrendelkezést, polgári átalakulást. 

A nemzet tehát öntudatára ébredt, és nemet mondott a Habsburg önkényre. 

Erre emlékezünk. 

A Habsburg trükközés

Európa 48-as forradalmai a Habsburg Birodalomba is beköszöntek, több helyszínen is, a forradalmakban tükröződő nemzeti függetlenségi és polgári törekvések a birodalom létét veszélyeztették. Az olasz és magyar színtér folyamatainak egyidejű leállítására a császári haderő nem rendelkezett kellő erővel, ezért jött a jól megszokott ravaszkodás: 

míg az itáliai tartományok felkelését azonnal katonai erővel verték le, addig időnyerés céljából elfogadták a magyar forradalom alapvető követeléseit 

– új közjogi helyzet a Habsburg Birodalomban, a magyar országrész polgári demokratikus fejlődésének biztosítása, parlamentáris állammá, alkotmányos monarchiává alakulás – aztán, amikor Magyarország törvényesen és vértelenül megkapta, amit akart és ami járt neki, akkor az osztrák udvar bebizonyította, hogy nem a jogban hisz, hanem a fegyverekben: indulhatott a fegyveres támadás Magyarország ellen, először Jellasics személyében.

Mivel a magyar függetlenedési folyamat olyan szintre lépett az áprilisi törvényekkel, hogy a jog és a nyers érdekérvényesítés határmezsgyéjén mozgó osztrák udvar a katonai beavatkozást nem merte megkockáztatni, 

jöhetett a bűvésztrükk:

 kihasználva, hogy az áprilisi törvényekből fájóan hiányzott a nemzetiségek helyzetének a rendezése, a Habsburgok a magyarellenes mozgalmakhoz nyúltak – már 1848 nyarán megindultak Bécs titkos pénz- fegyver- és hadianyag-küldeményei a Magyarország ellen készülő, „Habsburg-hitű” Jellasics táboraiba.

Szögezzük le az elején: 1848-ban 

a frissen alakult magyar kormány, Batthyány Lajossal és Deák Ferenccel az élen a kezdetektől kínosan ügyelt bármilyen provokáció elkerülésére, 

a jogi megoldásban hittek, végül elmentek a falig, vagyis lehetőségeik legvégső határáig az összeütközés elkerülése érdekében: az önálló magyar hadügy és pénzügy átengedésére is készek voltak végső esetben. Nyár végén Bécsbe utaztak tárgyalni, de az uralkodó, V. Ferdinánd nem is fogadta őket. Batthyány hamarosan lemondott, Jellasics hadserege meg átkelt a Dráván. Elkezdődött.

Jellasics császári díszben Ivan Zasche festményén

De ki az a Jellasics?

A horvát származású császári-királyi táborszernagy a horvátok nemzeti törekvéseit képviselte a Magyar Királysággal szemben, ezért 

Horvátországban nemzeti hősnek tekintik. 

A bán sokoldalúan képzett volt, érdeklődött a történelem és a nyelvek iránt: horvát anyanyelve mellett beszélt németül, olaszul, franciául. Gyakorlott vívónak számított, jó lövész volt. Családja a sokácok etnikai csoportjához kötődött.

Az Akadémiát követően Jellasics megállíthatatlanul lépkedett fölfelé a ranglétrán, aztán eljött a nap: V. Ferdinánd király a magyar forradalom kitörése után horvát bánná nevezte ki. A bán egész tevékenysége az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc ellen irányult, így Jellasics történelmi megítélése gyökeresen eltérő az érintett országokban: Ausztriában, Horvátországban és Magyarországon.

Nyíltan megtagadta a király által áprilisban kinevezett magyar miniszterelnök, gróf Batthyány Lajos felelős magyar kormányának elismerését: 

nulla kompromisszumkészséget tanúsítva visszautasított minden együttműködést, 

ugyanakkor a horvát tartományi gyűlésen visszautasította „a Magyar Királyság által a Kárpátoktól az Adriáig meghirdetett masszív nacionalista magyarosító politikát.” A gyűlés felhatalmazta a horvát bánt, hogy határozottan lépjen fel a magyar törekvések ellen.

1848. áprilisában kimondták Horvátország elszakadását a Magyar Királyságtól, Jellasics kinyilvánította feltétlen hűségét a Habsburgok iránt, aztán saját hatáskörében gyorsan eltörölte a jobbágyságot, nehogy a törvényt korábban meghozó magyarok vezessék ezt be, később saját pénzt, forintot veretett.

Mivel Bécs Horvátországgal és Magyarországgal kapcsolatos álláspontja ingadozott, így a horvát bán függetlenségi tevékenysége is gyanút ébresztett, ám Jellasics megnyugtatta az udvart. 

A helyzet végtelenül bonyolult volt: 

a Habsburgok előbb elutasították Horvátország elszakadási igényét a Magyar Királyságtól, sőt, a magyarok kérésére minden tisztségéből felmentették Jellasicsot, de az udvar továbbra is fenntartotta vele a kapcsolatot, Zsófia főhercegné júniusban a birodalom utolsó reményének nevezte! 

Amikor Batthyány figyelmeztette a bánt, hogy merevsége polgárháborút idézhet elő, 

Jellasics megszakított minden további tárgyalást a magyarokkal, lázadóknak nevezve a törvényes magyar kormányt 

– Bécs persze mindenről tudott, ők mozgatták a szálakat. 

Feloldhatatlan helyzet: ugyanazok az egyenruhák mindkét oldalon

A szakemberek szerint Jellasics betörése jogilag és erkölcsileg is új, szinte feloldhatatlan helyzetet teremtett: világossá vált, hogy a tavaszi eredményeket már csak fegyverrel lehet megvédeni, olyan katonák ellen harcolva, akik ugyanazt az egyenruhát viselték. A Jellasics -féle betörés ugyanakkor nem tűnt egyértelműen a királlyal való szembefordulásnak, hiszen, mint írtuk, Ferdinánd a nyáron megfosztotta a horvát parancsnokot a tisztségeitől.

A probléma gyökerét az jelentette, hogy az április törvények nem rendezték megfelelően a főhadparancsnokságok, az udvari haditanács, és a magyar hadügyminisztérium felelősségi köreit. Így állhatott elő a helyzet, hogy a magyar kormány fősége a Magyar Királyság területén állomásozó császári-királyi csapatok felett ugyan megkérdőjelezhetetlen volt, Jellasics aknamunkáját az osztrák udvar mégis támogatta. 

Bár az uralkodótól hivatalos paranccsal nem rendelkezett, a bán fosztogatva indult Pest felé, 

hogy erőszakkal tegye helyre „a rebellis, szeparatista magyarokat”.

Jellasics ötvenezres serege tehát császári zászlók alatt vonult fel, így is mutatva a birodalom támogatását. A korabeli tudósítások vegyes harcértékű, ám katonáskodással, határőrzéssel foglalkozó báni csapatokról szólnak, velük szemben feleannyi, frissen felállított önkéntes sorgyalogságból, honvédekből, nemzetőrökből, császári-királyi és honvéd tüzérekből, valamint császári-királyi huszárokból álló magyar erők hátráltak a bán elől, egyelőre nem vállalva a csata kockázatát.

Már pedzegettük: 

a tisztikar számára egész egyszerűen nem volt világos, hogy az uralkodó által kinevezett törvényes magyar kormány és a császári csapatok közül kihez köti őket a hűség. 

Batthyány végül elérte, hogy a magyar tisztikar hajlandó legyen a fegyveres ellenállásra, hiszen ha Jellasics bevonul Pestre, mindent eltipor, amit az áprilisi törvények révén addig sikerült elérni – foglalja össze a dilemmát és a gordiuszi csomó átvágását a militaria.hu.

A pákozdi csata lefolyásának vázlata

Halálpontos magyar tüzérség kontra horvát tömegrohamok

Móga János altábornagy a Velencei-tótól északra Pákozd és Sukoró térségében állította fel vadiúj seregét, melynek centruma a tóra támaszkodott, míg a magyar balszárny a tó déli partján foglalt állást. Jellasics terve szerint a horvát-szerb-osztrák sereg főereje megroppantja a magyar jobbszárnyat, majd átkarolja és megsemmisíti a jóval kisebb magyar sereget a Velencei-tóba szorítva. Nem jött össze.  

A jobbszárny elleni támadásokat a honvédek szenzációs sortüzei rendre visszaverték: a szakértők szerint a magyar tüzérek olyan kiváló és pontos teljesítményt nyújtottak, hogy kézitusára sor sem került, a horvát tömegrohamok egyszerűen összeomlottak. Több forrás hangsúlyozza: 

a magyarok pontosságát jelzi, hogy egy ágyúgolyó a Jellasics melletti tisztet is kilőtte, 

ami bizonyosan nem véletlen volt – talán egy métert tévedtek csupán. 

Minden jó, ha jó a vége. A horvátok fegyverszünetet kérve visszavonultak, Jellasics a saját csapatait cserben hagyva menekült ki az országból Bécs felé. A csatában a bán serege 50-200, más adatok szerint 49 főt, a honvédsereg nagyjából 100, más adatok szerint csupán hét főt veszített. 

Hadtörténészek hangsúlyozzák: 

hiába róják fel Mógának, hogy nem üldözte a horvátokat, jól döntött.

Egy még mindig komoly túlerőben lévő, rendezett sereget üldözni tapasztalatlan katonasággal életveszélyes lett volna.

Itt egy szuper animációs videó a csatáról:

Új Magyarország, új honvédség született

A pákozdi győzelem legnagyobb értékét több hadtörténész is abban látja, hogy a hirtelenjében megszülető honvédség képes volt visszaverni egy összeszokottabb, részben reguláris hadsereget, reményt ébresztve arra, hogy a magyar vezetés cselekedni tudjon a későbbiekben.

Másutt ezt írják: „Ez nem egyszerűen a fegyverek diadala volt, sokkal inkább 

a nemzet összefogásának ékes bizonyítéka. 

Méltán tekinthetjük ezért hadászati jelentőségű, igazi döntő csatának.”

Időt nyertünk. A csata egyenes következményeként elhárult a közvetlen invázió veszélye, a Béccsel szembeni önvédelmi háború viszont elkerülhetetlenné vált: a teljes politikai szakítás október 3-án történt meg, amikor Ferdinánd császár feloszlatta az országgyűlést, semmissé tette a magyar kormány rendelkezéseit, majd új miniszterelnököt nevezett ki. A magyar hadvezetés azonban ekkor már készen állt a harcra, a győzelem megemelte a morált, elszánttá tette a nemzetet.

A távolabbi következmények felbecsülhetetlenek. 

A győzelem a magyar honvédelem, a magyar függetlenség jelképévé vált: 

üzenete máig él.

*

Felhasznált irodalom:

Hermann Róbert: A szabadságharc hadserege, Rubicon 1995/5
https://ujkor.hu/content/mi-tortent-pakozdnal-1848-ban
https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2019/09/27/pakozd-csata-vagy-utkozet
https://militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/1848-49-es-szabadsagharc-es-forradalom-tortenete/a-pakozdi-csata
https://mnl.gov.hu/mnl/fml/hirek/pakozdi_csata
http://www.fehervarihuszarok.hu/pakozd_sukoro.html
https://mult-kor.hu/vegleg-elvesztett-a-bekes-megegyezes-remenye-a-pakozdi-csata-utan-20210929
http://www.budaihonvedek.hu/pakozdi-csata/
Wikipédia

Nyitókép: A pákozdi csata, J. Rauh litográfiája

 

 

Karácsonyi előfizetési akció

Kapcsolódó cikkek

 
 
 
 

Ezek is érdekelhetik