Itt az amerikai ügynöktörvény magyar fordítása – mit szólna Pressman, ha ezt fogadná el az Országgyűlés?

2023. december 07. 13:38

Mutatjuk az amerikai törvényt módosítások nélkül, amelyben az ügynökszervezeteket szabályozzák.

2023. december 07. 13:38

Mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek: nyilatkozott a Reutersnek David Pressman, az USA Magyarországra akkreditált nagykövete. Az interjú során szóba került a szuverenitásvédelmi törvényjavaslat is, mely visszaszorítaná a külföldi befolyást úgy a politikában, mint a médiában.

Ezt is ajánljuk a témában

Hogyan reagált Pressman a magyar javaslatra?

Amennyiben ez a törvényjavaslat a független civil társadalom és a médiaszervezetek kriminalizálására vagy megfélemlítésére irányulhat, az nagyon veszélyes. Remélem, hogy Magyarország nem ezt az utat választja” – mondta Pressman a javaslatról, majd már-már szokásos amerikai demokrata kifejezést használva hozzátette: aggódik a törvényjavaslat miatt.

Egy Népszaván megjelent cikk szerint ráadásul Pressman úgy véli: a Fidesz szuverenitásvédelmi törvényéhez képest enyhe és szelíd a Putyin-féle Oroszország hasonló jogszabálya is.

A fentiek apropóján megnéztük, milyen is az ügynöktörvény David Pressman, az USA Magyarországra akkreditált nagykövetének hazájában.

A törvényt az alábbiakban magyar nyelvre fordítva, változtatások nélkül közüljük! Íme!

 

A KÜLFÖLDI ÜGYNÖKÖK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY

22 U. S. C. §611

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

§ 611. Az ebben az alfejezetben és annak alkalmazásában...

(a) A "személy" kifejezés magában foglalja a magánszemélyeket, társulásokat, egyesületeket, társaságokat, szervezeteket vagy a magánszemélyek bármely más szervezetét;

(b) A "külföldi megbízó" kifejezés magában foglalja--

(1) egy külföldi ország kormánya és egy külföldi politikai párt;

(2) az Egyesült Államokon kívül lévő természetes személy, kivéve, ha megállapítást nyer, hogy az ilyen természetes személy az Egyesült Államok állampolgára és lakóhelye az Egyesült Államokban van, vagy az ilyen személy nem természetes személy, és az Egyesült Államok vagy bármely állam vagy más, az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó terület törvényeinek megfelelően szerveződött vagy jött létre, és fő székhelye az Egyesült Államokban van; és

(3) olyan személyegyesítő társaság, egyesület, társaság, szervezet vagy személyek más olyan szervezete, amely valamely külföldi ország joga szerint szerveződött, vagy fő székhelye külföldön van.

(c) Az e szakasz (d) alszakaszában foglaltak kivételével a "külföldi megbízó ügynöke" kifejezés a következőket jelenti...

(1) bármely személy, aki ügynökként, képviselőként, alkalmazottként vagy beosztottként jár el, vagy bármely személy, aki bármilyen más minőségben egy külföldi megbízó vagy olyan személy megbízásából, kérésére, irányítása vagy ellenőrzése alatt jár el, vagy olyan személy, akinek bármely tevékenységét közvetlenül vagy közvetve egy külföldi megbízó felügyeli, irányítja, ellenőrzi, finanszírozza vagy támogatja, és aki közvetlenül vagy bármely más személyen keresztül---

(i) az Egyesült Államokon belül politikai tevékenységet folytat az ilyen külföldi megbízó számára vagy érdekében;

(ii) az Egyesült Államokban az ilyen külföldi megbízó számára vagy érdekében PR-tanácsadóként, reklámügynökként, információs szolgálat alkalmazottjaként vagy politikai tanácsadóként tevékenykedik;

(iii) az Egyesült Államokon belül az ilyen külföldi megbízó számára vagy érdekében hozzájárulásokat, kölcsönöket, pénzt vagy más értéktárgyakat gyűjt, adományokat gyűjt, folyósít vagy ad ki; vagy 

(iv) az Egyesült Államokon belül az ilyen külföldi megbízó érdekeit képviseli az Egyesült Államok kormányának bármely közigazgatási hivatala vagy köztisztviselője előtt; és

(2) minden olyan személy, aki a c) pont (1) bekezdésében meghatározott külföldi megbízó ügynökeként egyetért, beleegyezik, vállalja, vagy azt állítja magáról, vagy aki - akár szerződéses jogviszony alapján, akár anélkül - egy külföldi megbízó ügynökeként jár el, vagy annak tekinti magát.

(d) A "külföldi megbízó ügynöke" kifejezés nem foglalja magában az Egyesült Államok vagy bármely állam, illetve az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó terület jogszabályai szerint szervezett hír- vagy sajtószolgálatot vagy egyesületet. Emellett nem foglalja magában az Egyesült Államokban kizárólag jóhiszemű hír- vagy újságírói tevékenység alapján, beleértve a hirdetések felkérését vagy elfogadását is, az Egyesült Államokban kiadott újságot, folyóiratot vagy más kiadványt, amelyet a 39. cím 3611. szakasz alapján nyilvántartásba vett az Egyesült Államok Postai Szolgálata, feltéve, hogy legalább részesedések 80 százaléka, valamint tisztségviselői és igazgatói, ha vannak ilyenek, az Egyesült Államok állampolgárai, és az ilyen hír- vagy sajtószolgálat vagy egyesület, újság, magazin, folyóirat, időszaki kiadvány vagy más kiadvány nem tulajdonosa, nem irányítja, nem felügyeli, nem ellenőrzi, nem támogatja és nem finanszírozza, és politikáját nem határozza meg az e szakasz (b) alszakaszában meghatározott külföldi megbízó, vagy az ezen alfejezet alapján regisztrációra kötelezett külföldi megbízó bármely ügynöke;

(e) A "külföldi ország kormánya" kifejezés magában foglal minden olyan személyt vagy személycsoportot, aki vagy amely szuverén de facto vagy de jure politikai joghatóságot gyakorol bármely, az Egyesült Államokon kívüli ország vagy annak bármely része felett, és magában foglalja bármely ilyen csoport bármely részlegét, valamint bármely olyan csoportot vagy ügynökséget, amelyre közvetlenül vagy közvetve az ilyen szuverén de facto vagy de jure hatáskört vagy funkciót ruházott át. A külföldi ország kormánya kifejezés emellett magában foglalja a felkelők bármely csoportját vagy szervezetét egy országon belül, amely magáénak ismeri el a kormányzati hatalom gyakorlását, függetlenül attól, hogy a felkelők ilyen csoportját vagy szervezetét az Egyesült Államok elismerte-e vagy sem;

(f) A "külföldi politikai párt" kifejezés magában foglal minden olyan szervezetet vagy más, az Egyesült Államokon kívüli országban lévő személyek bármely olyan szerveződését, vagy annak bármely egységét vagy ágát, amelynek célja vagy szándéka, vagy amely olyan tevékenységet folytat, amely részben vagy egészben egy külföldi ország kormányának vagy az ahhoz tartozó szervezetnek a létrehozására, igazgatására, ellenőrzésére, vagy az igazgatás vagy ellenőrzés megszerzésére, vagy egy külföldi ország kormánya vagy egy ahhoz tartozó szervezet politikájának vagy kapcsolatainak előmozdítására vagy befolyásolására irányul;

(g) A "PR-tanácsadó" kifejezés magában foglal minden olyan személyt, aki közvetlenül vagy közvetve részt vesz egy megbízó tájékoztatásában, tanácsadásában vagy bármilyen módon képvisel egy megbízót a megbízó politikai vagy közérdekeit, politikáját vagy kapcsolatait érintő PR-ügyekben;

(h) A "reklámügynök" kifejezés magában foglal minden olyan személyt, aki közvetlenül vagy közvetve részt vesz szóbeli, vizuális, grafikai, írásbeli vagy képi információk vagy anyagok közzétételében vagy terjesztésében, beleértve a reklám, könyvek, folyóiratok, újságok, előadások, műsorok, mozgóképek útján vagy más módon történő közzétételt;

(i) A "információs szolgáltatást nyújtó munkavállaló" kifejezés magában foglal minden olyan személyt, aki az Egyesült Államokon kívüli bármely ország, vagy egy külföldi ország kormányának, vagy egy külföldi politikai pártnak, vagy egy külföldi ország törvényei szerint szervezett, vagy fő székhelyével rendelkező társulásnak, egyesületnek, társaságnak, vállalatnak, szervezetnek vagy más személyi szerveződésnek a politikai, ipari, foglalkoztatási, gazdasági, társadalmi, kulturális vagy egyéb előnyeivel, kedvezményeivel, tényeivel vagy feltételeivel kapcsolatos beszámolók, leírások, információk vagy adatok szolgáltatásával, terjesztésével vagy közzétételével foglalkozik;

(j) hatályon kívül helyezve.

(k) A "regisztrációs nyilatkozat" kifejezés az e cím 612(a) szakasza alapján a legfőbb ügyészhez benyújtandó regisztrációs nyilatkozatot, valamint az e cím 612(b) szakasza alapján benyújtandó kiegészítéseket jelenti, és magában foglal minden olyan dokumentumot és iratot, amelyet ezzel együtt kell benyújtani, illetve amely ezt módosítja vagy kiegészíti, akár csatolták hozzá, akár hivatkoztak rá;

(l) A "amerikai köztársaság" kifejezés magában foglalja az amerikai köztársaságok külügyminiszterei 1940. július 30-án a kubai Havannában tartott második találkozójának záróokmányát aláíró bármely államot;

(m) A "Egyesült Államok" kifejezés, amikor földrajzi értelemben használják, magában foglalja az egyes államokat, a Columbia körzetet, a joghatóságéhoz területeket, a Csatorna-övezetet, és minden más helyet, amely jelenleg vagy a jövőben az Egyesült Államok polgári vagy katonai joghatósága alá tartozik;

(n) A "nyomtatványok" kifejezés újságokat és folyóiratokat, könyveket, röpiratokat, kottákat, névjegykártyákat, lakcímkártyákat, nyomdai lenyomatokat, metszeteket, fényképeket, képeket, rajzokat, terveket, térképeket, kivágandó mintákat, katalógusokat, prospektusokat, hirdetéseket, valamint különböző nyomtatott, metszett, litografált vagy dedikált hirdetményeket jelent, és, általában minden olyan lenyomat vagy sokszorosítás, amelyet papírra vagy más, papírhoz hasonló anyagra, pergamenre vagy kartonra nyomtatás, metszés, litográfia, autográfia vagy bármely más, könnyen felismerhető mechanikai eljárás útján nyernek, kivéve a másológépet, a mozgatható vagy mozdíthatatlan betűvel ellátott bélyegzőt és az írógépet;

(o) A "politikai tevékenység" kifejezés minden olyan tevékenységet jelent, amelyről az abban részt vevő személy úgy véli, hogy az Egyesült Államok kormányának bármely hivatalát vagy tisztviselőjét vagy az Egyesült Államokon belüli nyilvánosság bármely részét bármilyen módon befolyásolja az Egyesült Államok bel- vagy külpolitikájának kialakításával, formálásával vagy megváltoztatásával kapcsolatban, vagy egy külföldi ország kormányának vagy egy külföldi politikai pártnak a politikai vagy közérdekkel, politikájával vagy kapcsolataival összefüggésben;

(p) A "politikai tanácsadó" kifejezés olyan személyt jelent, aki az Egyesült Államok bel- vagy külpolitikájával, illetve egy külföldi ország vagy egy külföldi politikai párt politikai vagy közérdekeivel, politikájával vagy kapcsolataival összefüggésben bármely más személyt tájékoztat vagy tanácsot ad.

(q) Hatályon kívül helyezve.

A NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

612. § a) Senki sem járhat el külföldi megbízó ügynökeként, hacsak nem nyújtott be a legfőbb ügyészhez az e szakasz a) és b) alpontjaiban előírtaknak megfelelő, valós és teljes regisztrációs nyilatkozatot és annak kiegészítéseit, vagy nem mentesül a regisztráció alól ezen alfejezet további rendelkezései alapján. Az alábbiakban meghatározott esetek kivételével minden olyan személy, aki külföldi megbízó ügynökévé válik, az ezt követő tíz napon belül két példányban, eskü alatt tett regisztrációs nyilatkozatot kell benyújtania a legfőbb ügyészhez az általa előírt formanyomtatványon. A külföldi megbízó ügynökének regisztrációs nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettsége az ügynökké válásától számított tizedik napot követően továbbra is fennmarad, és az ügynöki jogállás megszűnése nem mentesíti az ügynököt a regisztrációs nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettsége alól arra az időszakra vonatkozóan, amely alatt a külföldi megbízó ügynöke volt. A regisztrációs nyilatkozatnak tartalmaznia kell a következőket, amelyek ezen alfejezet alkalmazásában lényegesnek tekintendők:

(1) A regisztráló neve, fő üzleti címe és minden más üzleti címe az Egyesült Államokban vagy máshol, valamint további lakóhelye, amennyiben van ilyen;

(2) A bejegyeztetésre kötelezett státusza; ha természetes személy, állampolgárság; ha társas vállalkozás, minden egyes tag neve, lakcíme és állampolgársága, valamint a társaság létesítő okiratának hiteles és teljes másolata; ha egyesület, társaság, szervezet vagy magánszemélyek bármely más szerveződése, minden egyes igazgató és tisztviselő, valamint minden egyes igazgatói vagy tisztviselői feladatokat ellátó személy neve, lakcíme és állampolgársága, valamint az alapító okirat, alapító okirat, társulás, alapszabály és alapszabályzat, valamint azok módosításainak hiteles és teljes másolata; minden egyéb okirat vagy dokumentum másolata, valamint a szervezetével, hatáskörével és céljaival kapcsolatos minden szóbeli megállapodás feltételeinek és feltételeinek nyilatkozata; valamint nyilatkozat a tulajdonjogáról és a társaság feletti ellenőrzéséről;

(3) A bejegyezésre kötelezett vállalkozásának jellegéről szóló átfogó nyilatkozat; a bejegyezésre kötelezett alkalmazottainak teljes listája és az egyes alkalmazottak munkájának jellegéről szóló nyilatkozat; minden olyan külföldi megbízó neve és címe, akinek a nevében a bejegyezésre kötelezett eljár, vagy feltételezi, hogy eljár, vagy azt állítja, hogy eljár, vagy akinek az eljárását vállalta; minden ilyen külföldi megbízó üzleti vagy egyéb tevékenységének jellege, és ha valamelyik külföldi megbízó nem természetes személy, nyilatkozat az egyes külföldi megbízók tulajdonlásáról és ellenőrzéséről; valamint annak mértéke, ha van ilyen, hogy az egyes külföldi megbízókat részben vagy egészben külföldi ország kormánya vagy külföldi politikai párt, vagy bármely más külföldi megbízó felügyeli, irányítja, tulajdonolja, ellenőrzi, finanszírozza vagy támogatja;

(4) Minden írásbeli szerződés és minden szóbeli szerződés feltételeinek másolata, beleértve az ilyen szerződések minden módosítását, vagy ha nincs szerződés, akkor minden olyan körülmény teljes körű ismertetése, amely alapján a bejegyzésre kötelezett egy külföldi megbízó ügynöke; minden ilyen szerződés jellegének és teljesítési módjának átfogó ismertetése, valamint a bejegyeztetésre kötelezett által egy külföldi megbízó ügynökeként minden ilyen külföldi megbízó számára folytatott vagy folytatandó meglévő és tervezett tevékenység vagy tevékenységek, beleértve minden olyan tevékenység részletes ismertetését, amely politikai tevékenységnek minősül;

(5) A hozzájárulások, jövedelmek, pénz vagy értéktárgyak jellege és összege, ha van ilyen, amelyeket a bejegyzésre kötelezett hatvan napon belül valamennyi ilyen külföldi megbízótól kapott akár ellenszolgáltatásként, akár kifizetésként, akár más módon, valamint minden ilyen kifizetés formája és időpontja, valamint az, hogy kitől kapta;

(6) Részletes nyilatkozat minden olyan tevékenységről, amelyet a bejegyzésre kötelezett saját maga vagy bármely más, külföldi megbízótól eltérő személy számára végez, vagy vállal, vagy amelyet szándékában áll végezni, és amelyhez a bejegyeztetésre kötelezettnek az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétele szükséges, beleértve minden olyan tevékenység részletes felsorolását, amely politikai tevékenységnek minősül;

(7) A külföldi megbízótól eltérő bármely olyan személy neve, üzleti telephelyének és lakóhelyének címe, és ha természetes személy, állampolgársága, akinek a nevében a bejegyzésre kötelezett eljár, feltételezi, hogy eljár, vagy azt állítja, hogy eljár, vagy beleegyezett, hogy olyan körülmények között járjon el, amelyek megkövetelik a bejegyzését; annak mértéke, hogy minden ilyen személyt részben vagy egészben egy külföldi ország kormánya vagy külföldi politikai párt vagy bármely más külföldi megbízó felügyel, irányít, birtokol, ellenőriz, finanszíroz vagy támogat; valamint a hozzájárulások, jövedelmek, pénz vagy értéktárgyak jellege és összege, ha van ilyen, amelyeket a bejegyeztetésre kötelezett a megelőző hatvan nap során minden egyes ilyen személytől az ezen alszakasz (6) bekezdésében említett bármely tevékenységgel kapcsolatban kapott, akár ellenszolgáltatásként, akár kifizetésként vagy más módon, valamint minden egyes ilyen kifizetés formája és időpontja, valamint az, hogy kitől kapta;

(8) Részletes kimutatás arról, hogy a bejegyzésre kötelezett az előző hatvan napban milyen pénzt és egyéb értéktárgyakat költött vagy adott el az előző hatvan nap során olyan tevékenységek előmozdítására vagy azokkal kapcsolatban, amelyekhez a bejegyzésre kötelezettnek e rendelet alapján szüksége van, és amelyeket akár egy külföldi megbízó ügynökeként, akár saját maga vagy más személy nevében, vagy az ilyen megbízó ügynökévé válásával kapcsolatos bármely tevékenységgel összefüggésben végzett, valamint részletes kimutatás az általa az előző hatvan nap során bármely politikai tisztségre történő választással, illetve bármely politikai tisztségre jelöltek kiválasztására tartott előválasztással, gyűléssel vagy választási gyűléssel kapcsolatban tett pénzbeli vagy más értéktárgyakkal kapcsolatos hozzájárulásokról (kivéve azokat a hozzájárulásokat, amelyek nyújtása a 18. cím 613. szakasza értelmében tilos);

(9) Minden írásbeli szerződés és minden szóbeli megállapodás feltételeinek másolatát, beleértve az ilyen megállapodások valamennyi módosítását, vagy - szerződés hiányában - minden olyan körülmény teljes körű ismertetését, amelyek alapján a bejegyzésre kötelezett saját maga vagy külföldi megbízója vagy külföldi megbízótól eltérő személy részére olyan tevékenységet végez, vállal vagy szándékozik végezni, vagy beleegyezett, hogy végezzen, amelyhez a bejegyzésre kötelezettnek az e jogszabály szerinti nyilvántartásba vétele szükséges;

(10) Az ezen alfejezet céljai szempontjából releváns egyéb nyilatkozatok, információk vagy dokumentumok, amelyeket a legfőbb ügyész a nemzetbiztonság és a közérdek kellő figyelembevételével időről időre megkövetelhet;

(11) Azokat a további nyilatkozatokat és a dokumentumok olyan további másolatait, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a regisztrációs nyilatkozatban és annak kiegészítésében tett nyilatkozatok és az azokhoz mellékelt dokumentumok másolatai ne legyenek félrevezetőek.

(b) A külföldi megbízó minden olyan ügynöke, aki az e szakasz (a) alszakasza által előírt regisztrációs nyilatkozatot benyújtott, a benyújtást követő minden egyes hat hónapos időszak lejártát követő harminc napon belül eskü alatt, a legfőbb ügyész által előírt formanyomtatványon benyújtja a legfőbb ügyésznek a nyilatkozat kiegészítését, amely az előző hat hónapos időszak tekintetében tartalmazza azokat a tényeket, amelyeket a legfőbb ügyész a nemzetbiztonság és a közérdek kellő figyelembevételével szükségesnek tart ahhoz, hogy az e szakaszban előírt információk pontosak, teljesek és időszerűek legyenek az adott időszakra vonatkozóan. Az e szakasz a) alszakaszának 3., 4., 6. és 9. pontjai szerint szolgáltatott információkkal kapcsolatban a bejegyzésre kötelezettnek az azokban bekövetkezett változásokról a változások bekövetkeztét követő tíz napon belül értesítenie kell a legfőbb ügyészt. Ha a legfőbb ügyész a nemzetbiztonság és a közérdek kellő figyelembevételével úgy ítéli meg, hogy az ezen alfejezet céljainak megvalósítása érdekében szükséges, bármely konkrét esetben előírhatja, hogy a regisztrációs nyilatkozatot gyakrabban kell kiegészíteni az összes vagy egyes szolgáltatandó információ tekintetében.

(c) A regisztrációs nyilatkozatot és annak kiegészítéseit eskü alatt kell elkészíteni a következők szerint: ha a bejegyzésre kötelezett természetes személy, akkor ő maga; ha a bejegyzésre kötelezett személyegyesítő társaság, akkor a tagok többsége; ha a bejegyzésre kötelezett nem természetes személy vagy személyegyesítő társaság, akkor a tisztségviselők vagy a tisztségviselői feladatokat ellátó személyek többsége, vagy az igazgatótanács vagy az igazgatói feladatokat ellátó személyek többsége, ha van ilyen.

(d) A regisztrációs nyilatkozat vagy annak kiegészítése benyújtásának ténye nem feltétlenül jelenti azt, hogy a regisztrációt előterjesztő teljes mértékben megfelel ennek az alfejezetnek és az annak alapján hozott szabályoknak; és nem jelenti azt sem, hogy a legfőbb ügyész bármilyen módon véleményezte a regisztrációs nyilatkozat vagy annak kiegészítése érdemeit; nem zárja ki az ebben az alfejezetben előírtak szerinti büntetőeljárást a regisztrációs nyilatkozat vagy annak kiegészítése esedékességkor történő benyújtásának szándékos elmulasztása, vagy valamely lényeges tény szándékos módon történő hamis állítása, vagy az abban feltüntetendő lényeges tény szándékos elhallgatása, vagy egy lényeges tény vagy egy lényeges dokumentum másolatának szándékos elhagyása miatt, amely szükséges ahhoz, hogy a regisztrációs nyilatkozatban és annak kiegészítésében tett állítások, valamint az azokhoz mellékelt dokumentumok másolatai ne legyenek félrevezetőek.

(e) Ha egy külföldi megbízó bármely ügynöke, akinek ezen alfejezet rendelkezései szerint regisztrálnia kell magát, korábban már regisztráltatta magát a legfőbb ügyésznél a 18. cím 2386. szakaszának rendelkezései szerint, a legfőbb ügyész a kétszeres értékelés kiküszöbölése érdekében engedélyezheti, hogy a külföldi megbízó ilyen ügynöke által az említett szakasz rendelkezései szerint korábban benyújtott bármely információt vagy dokumentumot hivatkozással felhasználják az itt benyújtott regisztrációs nyilatkozatba vagy annak kiegészítéseibe.

(f) A legfőbb ügyész utasításban rendelkezhet a mentességről...

(1) a nyilvántartásba vétel vagy az e szakasz által előírt bármely információ szolgáltatásának kötelezettsége alól bármely olyan személyt, aki partnerként, tisztségviselőként, igazgatóként vagy alkalmazottként szerepel a külföldi megbízó ügynöke által ezen alfejezet alapján benyújtott nyilvántartásba vételi nyilatkozatban, és

(2) a külföldi megbízó bármely ügynökére vonatkozó, e szakaszban előírt bármely információ szolgáltatásának kötelezettsége alól, amennyiben az ilyen személy feladatainak vagy tevékenységeinek jellege miatt a főügyész a nemzetbiztonság és a közérdek kellő figyelembevételével úgy ítéli meg, hogy az ilyen nyilvántartásba vétel vagy adott esetben az ilyen információ szolgáltatása nem szükséges ezen alfejezet céljainak megvalósításához.

KIVÉTELEK

§ 613. E cím 612(a) szakaszának követelményei nem vonatkoznak a külföldi megbízók alábbi ügynökeire:

(a) Egy külföldi kormánynak a Külügyminisztérium által elismert, szabályszerűen akkreditált diplomáciai vagy konzuli tisztviselője, amíg az említett tisztviselő kizárólag olyan tevékenységet folytat, amelyet a Külügyminisztérium az ilyen tisztviselő feladatkörébe tartozónak ismer el;

(b) külföldi kormány bármely tisztviselője, ha az Egyesült Államok elismeri az ilyen kormányt, aki nem PR-tanácsadó, reklámügynök, információs szolgálat alkalmazottja vagy az Egyesült Államok állampolgára, és akinek neve és státusza, valamint ilyen tisztviselőként ellátott feladatainak jellege a Külügyminisztériumban nyilvános, miközben a tisztviselő kizárólag olyan tevékenységet folytat, amelyet a Külügyminisztérium az ilyen tisztviselő feladatkörébe tartozónak ismer el;

(c) egy külföldi kormánynak a Külügyminisztérium által elismert, megfelelően akkreditált diplomáciai vagy konzuli tisztviselője által alkalmazott személyzet bármely tagja, kivéve a közkapcsolati tanácsadót, reklámügynököt vagy információs szolgálat alkalmazottját, akinek neve és státusza, valamint ilyen tagként vagy alkalmazottként végzett feladatainak jellege a Külügyminisztériumban nyilvános, amíg az említett tag vagy alkalmazott kizárólag olyan tevékenységet végez, amelyet a Külügyminisztérium az ilyen tag vagy alkalmazott feladatkörébe tartozónak ismer el;

(d) Bármely személy, aki kizárólag (1) az ilyen külföldi megbízó jóhiszemű kereskedelmének vagy kereskedelmének előmozdítására irányuló magán- és nem politikai tevékenységet folytat vagy ezt vállalja, vagy (2) egyéb, elsősorban nem külföldi érdekeket szolgáló tevékenységet folytat; vagy (3) az Egyesült Államokon belül pénzeszközök és adományok gyűjtése vagy kérése, amelyeket kizárólag orvosi segélyre és támogatásra, vagy az emberi szenvedés enyhítésére szolgáló élelmiszerre és ruházatra használnak fel, amennyiben az ilyen pénzeszközök és adományok gyűjtése vagy kérése összhangban áll és az e cím 9. fejezete II. alfejezetének rendelkezéseivel, valamint az ezek alapján előírt szabályokkal és rendeletekkel;

(e) Bármely személy, aki kizárólag jóhiszemű vallási, iskolai, akadémiai, tudományos vagy képzőművészeti tevékenységet folytat vagy vállalja, ilyen tevékenységet folytatását;

(f) minden olyan személy vagy alkalmazott, akinek külföldi megbízója olyan külföldi ország kormánya, amelynek védelmét az Elnök az Egyesült Államok védelme szempontjából létfontosságúnak ítéli, míg (1) az ilyen személy vagy alkalmazott csak olyan tevékenységet folytat, amely mind az ilyen kormány, mind az Egyesült Államok kormányának politikáját, közérdekét vagy nemzetvédelmét szolgálja, és nem áll ellentétben az Egyesült Államok kormányának bel- vagy külpolitikájával, (2) az ilyen személy vagy alkalmazott minden olyan közlése vagy megnyilvánulása, amelyet szándékában áll vagy okkal feltételezhető, hogy, az Egyesült Államokon belül a nyilvánosság bármely csoportja vagy annak egy része körében közzéteszik, terjesztik vagy népszerűsítik, az ilyen tevékenység része, és az ilyen személy úgy véli, hogy az igaz és pontos, és az ilyen személynek mint a külföldi megbízó ügynökének a személyazonosságát felfedik, és (3) a külföldi ország kormánya a Külügyminiszternek továbbítás és az ezen alfejezet időtartama alatt a legfőbb ügyész által történő megőrzés céljából olyan információkat szolgáltat az ilyen személy vagy alkalmazott személyazonosságára és tevékenységére vonatkozóan, amelyeket a legfőbb ügyész megkövetelhet. Annak a kormánynak, amelynek az ilyen személy az ügynöke, vagy az ilyen személynek vagy alkalmazottnak az értesítését követően a legfőbb ügyész a közérdek és a nemzetvédelem kellő figyelembevételével, a külügyminiszter jóváhagyásával, és a külügyminiszter kérésére, részben vagy egészben megszüntetheti bármely ilyen személy vagy alkalmazott mentességét;

(g) Bármely olyan személy, aki jogi képviseletre felhatalmazott, amennyiben részt vesz vagy vállalja egy nyilvánosságra hozott külföldi megbízó jogi képviseletét bármely bíróság vagy az Egyesült Államok kormányának bármely szerve előtt. Ezen alszakasz alkalmazásában ugyanakkor a jogi képviselet nem foglalja magában az ügynökségek személyzetének vagy tisztviselőinek befolyásolására vagy meggyőzésére irányuló kísérleteket, kivéve a bírósági eljárások, büntetőjogi nyomozások és vizsgálatok vagy a polgári jogi eljárások, illetve a törvény vagy rendelet által előírt, jegyzőkönyvben lefolytatandó ügynökségi eljárások során.

(h) az e cím 611. szakasza b) pontjának 2. alpontjában foglalt személy vagy az e cím 611. szakasza b) pontjának 3. alpontjában foglalt szervezet bármely ügynöke, ha az ügynök lobbitevékenységet folytatott és regisztrált (1) az 1995. évi Lobbying Disclosure Act [2 U.S.C.A. s 1601 et seq.] szerint az ügynök által az ilyen személy vagy szervezet képviseletével kapcsolatban.

A TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK IKTATÁSA ÉS CÍMKÉZÉSE

§ 614. (a) Minden olyan személy az Egyesült Államokban, aki egy külföldi megbízó ügynöke, és az ezen alfejezet rendelkezései szerint regisztrációra kötelezett, és aki az Egyesült Államokban postai úton vagy az államközi vagy külföldi kereskedelem bármely eszközén keresztül az ilyen külföldi megbízó számára vagy érdekében (i) nyomtatványok formájában bármilyen információs anyagot továbbít vagy továbbíttat, vagy ii) bármely más formában, amely ésszerűen alkalmas arra, hogy két vagy több személy között terjesszék vagy népszerűsítsék, vagy amelyről úgy véli, hogy két vagy több személy között terjesztik vagy terjeszteni szándékozik, legkésőbb negyvennyolc órával a továbbítás megkezdését követően két példányt köteles benyújtani a legfőbb ügyésznek.

(b) Jogellenes, ha az Egyesült Államokon belül bármely személy, aki egy külföldi megbízó ügynöke, és az ezen alfejezet rendelkezései szerint nyilvántartásba vételre kötelezett, az Egyesült Államok postáján vagy az államközi vagy külföldi kereskedelem bármely eszközén vagy útján keresztül bármilyen információs anyagot továbbít vagy továbbíttat az ilyen külföldi megbízó számára vagy érdekében anélkül, hogy az ilyen információs anyagokon nem helyezne el egy jól látható nyilatkozatot arról, hogy az anyagokat az ügynök a külföldi megbízó nevében terjeszti, és hogy további információk a Washingtonban (District of Columbia) található Igazságügyi Minisztériumban kerülnek rögzítésre. A legfőbb ügyész utasításban határozhatja meg, hogy mi minősül feltűnő nyilatkozatnak ezen alszakasz alkalmazásában.

(c) Az ezen alfejezet által előírt, a legfőbb ügyészhez benyújtandó tájékoztató anyagok másolatai a legfőbb ügyész által kiadott utasítások szerint nyilvánosak.

(d) A Kongresszusi Könyvtár érdekében a Kongresszusi Könyvtáros kérésére, a nyilvános terjesztéstől eltérő célból a pénzügyminiszter és a postaügyi miniszter jogosult a Kongresszusi Könyvtárnak ötven példányt, vagy a rendelkezésre álló mennyiséggel kevesebbet továbbítani a Kongresszusi Könyvtárnak minden olyan külföldi nyomtatványból, amelyet a 19. cím 1305. szakaszának rendelkezései alapján beutazási tilalom alá vontak, valamint minden olyan külföldi nyomtatványból, amelyet a 18. cím 1717. szakasza alapján a postai forgalomból kizártak. A 19. cím 1305. szakaszának és a 18. cím 1717. szakaszának rendelkezései ellenére a pénzügyminiszter jogosult engedélyezni a beléptetést, a postaigazgató pedig jogosult engedélyezni a kormányzati célokra, az Egyesült Államok vagy a Kongresszusi Könyvtár felhatalmazása alapján vagy használatára behozott külföldi nyomtatványok postai úton történő továbbítását.

(e) Jogellenes, ha az Egyesült Államokon belüli bármely személy, aki az ezen alfejezet rendelkezései szerint nyilvántartásba vételre kötelezett külföldi megbízó ügynöke a külföldi megbízó nevében vagy érdekében politikai propagandát továbbít, közvetít vagy más módon ellátja a kormány bármely hivatalát vagy tisztviselőjét (beleértve a Kongresszus bármely házának tagját vagy bizottságát), vagy ha a külföldi megbízó nevében vagy érdekében bármilyen információt vagy tanácsot kér bármely ilyen ügynökségtől vagy tisztviselőtől a politikai vagy közérdeket érintő kérdésben, egy külföldi ország vagy politikai párt politikája vagy kapcsolatai, vagy az Egyesült Államok kül- vagy belpolitikájával kapcsolatos, kivéve, ha a propagandát vagy a kérést egy olyan igaz és pontos nyilatkozat előzi meg vagy kíséri, amely szerint az ilyen személy a külföldi megbízó ügynökeként van bejegyezve ezen alfejezet értelmében.

(f) Ha egy külföldi megbízónak az ezen alfejezet értelmében regisztrációra kötelezett ügynöke megjelenik a Kongresszus bármely bizottsága előtt, hogy az ilyen külföldi megbízó nevében vagy érdekében tanúskodjon, a megjelenés időpontjában köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani az Igazságügyi Minisztériumhoz (legfőbb ügyészhez) benyújtott legutóbbi regisztrációs nyilatkozatának egy példányát, hogy az a bizottság nyilvántartásában a tanúvallomása részeként szerepeljen.

KÖNYVEK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE

§ 615. Az ezen alfejezet szerint nyilvántartásba vett külföldi megbízó minden ügynöke köteles a külföldi megbízó ügynöki minőségében olyan üzleti és számviteli gyakorlatnak megfelelően vezetni és megőrizni a számviteli könyveket és egyéb nyilvántartásokat minden olyan tevékenységére vonatkozóan, amelyek nyilvánosságra hozatala ezen alfejezet rendelkezései szerint kötelező, és amelyeket a legfőbb ügyész a nemzetbiztonság és a közérdek kellő figyelembevételével utasításban előírhat, mint az ezen alfejezet rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges vagy megfelelő, és ezeket a státusz megszűnését követő három évig köteles megőrizni. Az e szakasz szerinti rendeletek hatálybalépéséig a külföldi megbízó minden ügynöke köteles számviteli könyvelést vezetni, és köteles megőrizni a tevékenységére vonatkozó valamennyi írásos feljegyzést. Az ilyen könyveket és nyilvántartásokat minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az ezen alfejezet végrehajtásával megbízott bármely tisztviselő számára. Jogellenes, ha bárki szándékosan elrejti, megsemmisíti, eltörli, megrongálja vagy meghamisítja, vagy megkísérli elrejteni, megsemmisíteni, eltörölni, megrongálni vagy meghamisítani, vagy elrejteni, megsemmisíteni, eltörölni, megrongálni vagy meghamisítani, vagy elrejteni, megsemmisíteni, eltörölni, meghamisítani az e szakasz rendelkezései szerint vezetendő könyveket vagy nyilvántartásokat.

A HIVATALOS IRATOK NYILVÁNOS MEGTEKINTÉSE

§ 616. (a) A legfőbb ügyész eredeti formájában megőrzi az ezen alfejezet alapján benyújtott valamennyi regisztrációs nyilatkozat egy példányát, és azok nyilvános iratok, és a legfőbb ügyész által előírt ésszerű időben, a legfőbb ügyész által előírt szabályok szerint betekintésre és ellenőrzésre nyitva állnak, és azok másolatát a legfőbb ügyész által előírt ésszerű díj ellenében minden kérelmezőnek át kell adni. A legfőbb ügyész visszavonhatja a nyilvánossá tétel alól a külföldi megbízó bármely olyan ügynökének nyilvántartásba vételi nyilatkozatát, illetve egyéb nyilatkozatát, akinek tevékenysége megszűnt olyan jellegűnek lenni, amely az ezen alfejezet rendelkezései szerint nyilvántartásba vételt igényel.

(b) Ha külügyminiszter szükségesnek ítéli, a legfőbb ügyész felhasználás céljából a kézhezvételt követően haladéktalanul továbbítja az Egyesült Államok külkapcsolatai szempontjából fontosnak ítélt észrevételeket, a benyújtott regisztrációs nyilatkozat egy példányát, valamint a benyújtott módosítások vagy kiegészítések példányait. Ennek elmaradása nem akadálya az ezen alfejezet szerinti büntetőeljárás megindításának.

(c) A legfőbb ügyész jogosult a végrehajtó hatalom szervezeti egységeinek és hivatalainak, valamint a Kongresszus bizottságainak rendelkezésére bocsátani az ezen alfejezet alkalmazása során általa megszerzett információkat, beleértve az ezen alfejezet alapján nyilvántartásba vevők nevét, a nyilvántartásba vételi nyilatkozatok vagy azok részeinek másolatát, illetve az ezen alfejezet alapján benyújtott egyéb dokumentumokat vagy információkat, amennyiben az ezen alfejezet céljainak fényében ez helyénvaló lehet.

A TISZTVISELŐK FELELŐSSÉGE

§ 617. A külföldi megbízó nem természetes személy ügynökének minden tisztségviselője vagy tisztségviselői feladatokat ellátó személye, valamint minden igazgatója vagy igazgatói feladatokat ellátó személye köteles elérni, hogy az ilyen ügynök a regisztrációs nyilatkozatot és annak kiegészítéseit elkészítse és benyújtsa, amikor és ahogyan azt e cím 612. szakaszának a) és b) alpontja előírja, továbbá köteles elérni, hogy az ilyen ügynök megfeleljen e cím 614. szakaszának a) és b) pontjában és 615. szakaszában foglalt valamennyi követelménynek, valamint az ezen alfejezetben foglalt valamennyi egyéb követelménynek. A külföldi megbízó ügynökeként eljáró szervezet megszűnése nem mentesíti a tisztségviselőket, illetve a tisztségviselői feladatokat ellátó személyeket, illetve az igazgatókat, illetve az igazgatói feladatokat ellátó személyeket az e szakasz rendelkezéseinek betartása alól. Amennyiben a külföldi megbízó bármelyik ügynöke nem tesz eleget ezen alfejezet bármelyik követelményének, minden egyes tisztségviselője vagy tisztségviselői feladatokat ellátó személy, valamint minden egyes igazgatója vagy igazgatói feladatokat ellátó személy büntetőeljárás alá vonható.

VÉGREHAJTÁS ÉS BÜNTETÉSEK

§ 618. (a) Bármely személy, aki...

(1) szándékosan megsérti ezen alfejezet bármely rendelkezését vagy az alfejezet alapján hozott bármely rendeletet, vagy

(2) bármely regisztrációs nyilatkozatban vagy annak kiegészítésében, vagy bármely más, a legfőbb ügyészhez benyújtott vagy a legfőbb ügyésznek az ezen alfejezet rendelkezései szerint benyújtott dokumentumban szándékosan hamisan állít lényeges tényt, vagy szándékosan elmulasztja az abban feltüntetendő lényeges tényt, vagy szándékosan elmulasztja az abban foglalt állítások és a mellékelt dokumentumok másolataiban szükséges lényeges tényt vagy lényeges dokumentum másolatát, bűnösségének megállapítása esetén legfeljebb 10 000 USD pénzbírsággal vagy öt évnél nem hosszabb szabadságvesztéssel vagy mindkettővel büntetendő, kivéve, ha e cím 614. szakasza b), e) vagy f) alpontjának vagy e szakasz g) vagy h) alpontjának megsértése esetén a büntetés legfeljebb 5 000 USD pénzbírság vagy hat hónapnál nem hosszabb szabadságvesztés vagy mindkettő.

(b) Az ezen alfejezet szerinti bármely olyan eljárásban, amelyben a vád tárgya az, hogy egy személynek egy külföldi megbízó ügynöke az Egyesült Államokon kívüli külföldi megbízó, a külföldi megbízó konkrét személyazonosságának bizonyítása megengedett, de nem szükséges.

(c) Minden olyan külföldit, akit elítélnek ezen alfejezet bármely rendelkezésének vagy az annak alapján hozott rendeletnek a megsértése vagy az arra irányuló konspiráció miatt, a bevándorlási és állampolgársági törvény II. címének 4. fejezete [8 U.S.C.A. s 1221 et seq.] alapján kiutasításnak van helye.

(d) hatályon kívül helyezve.

(e) Az e cím 612(a) vagy 612(b) szakasza által előírt regisztrációs nyilatkozat vagy annak kiegészítései benyújtásának elmulasztása folyamatos bűncselekménynek minősül mindaddig, amíg a mulasztás fennáll, függetlenül az elévülési időtől vagy más ellentétes értelmű jogszabály rendelkezésétől.

(f) Ha a legfőbb ügyész megítélése szerint bármely személy olyan cselekményt követ el vagy készül elkövetni, amely ezen alfejezet vagy az annak alapján kiadott jogszabályok bármely rendelkezésének megsértésével jár, vagy ha egy külföldi megbízó ügynöke nem tartja be ezen alfejezet vagy az annak alapján kiadott jogszabályok rendelkezését, vagy más egyéb módon megsérti az alfejezetet, a legfőbb ügyész az Egyesült Államok illetékes szövetségi körzeti bíróságához fordulhat az ilyen cselekmények megtiltása vagy az ilyen személynek az ilyen külföldi megbízó ügynökeként való további eljárásától történő eltiltása, vagy az alfejezet vagy az annak alapján kiadott jogszabályok bármely rendelkezésének betartását előíró végzés meghozatala érdekében. A szövetségi körzeti bíróság hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik ideiglenes vagy végleges tiltó, korlátozó vagy más, általa megfelelőnek ítélt végzés kibocsátására.

(g) Ha a legfőbb ügyész megállapítja, hogy a regisztrációs nyilatkozat nem felel meg az ezen alfejezetben vagy az annak alapján kibocsátott rendeletekben foglalt követelményeknek, erről írásban értesíti a regisztrálót, megjelölve, hogy a nyilatkozat mely tekintetben hiányos. Jogellenes, ha az ilyen értesítés kézhezvételét követő tíz vagy annál több napon belül egy külföldi megbízó ügynökeként jár el anélkül, hogy az ezen alfejezet és az annak alapján kibocsátott rendeletek követelményeinek teljes mértékben megfelelő módosított regisztrációs nyilatkozatot nyújtana be.

(h) Jogellenes, ha az ezen alfejezet alapján nyilvántartásba vételre kötelezett külföldi megbízó ügynöke akár kifejezetten, akár hallgatólagosan olyan szerződésben, megállapodásban vagy megegyezésben vesz részt, amelynek értelmében az ügynök díjazásának, tiszteletdíjának vagy egyéb díjazásának összege vagy kifizetése részben vagy egészben az ügynök által folytatott politikai tevékenység sikerétől függ.

A TÖRVÉNY TERÜLETI HATÁLYA

§ 619. Ezt az alfejezetet az egyes államokban, a Columbia körzetben, Az Egyesült Államok joghatóság alá tartozó további területeken, a csatornazónában, és minden más, jelenleg vagy a jövőben az Egyesült Államok polgári vagy katonai joghatósága alá tartozó helyen alkalmazni kell.

UTASÍTÁSOK ÉS ELŐÍRÁSOK

§ 620. A legfőbb ügyész bármikor hozhat, előírhat, módosíthat és visszavonhat olyan utasításokat, rendeleteket és formanyomtatványokat, amelyeket szükségesnek tart ezen alfejezet rendelkezéseinek végrehajtásához.

JELENTÉSEK A KONGRESSZUSNAK

§ 621. A legfőbb ügyész félévente jelentést tesz a Kongresszusnak az ezen alfejezet alkalmazásáról, beleértve az ezen alfejezet alapján benyújtott nyilvántartásokat, valamint a terjesztett vagy népszerűsített politikai propaganda jellegét, forrásait és tartalmát.

 

Nyitóképen: David Pressman. Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Kapcsolódó cikkek

Összesen 267 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2024. január 05. 19:43
Pontosan azt kellene elfogadni adaptálva. Mert az nagy Kuss!-ra adhatna alkalmat.
sirfrancis-2
2023. december 11. 09:15
Pressman minden megszólalása növeli a szuverenitás-védelmi törevény társadalmi támogatottságát. Hagyjuk beszélni! Egyre-másra fog butaságokat mondani. Belőle lesz az amerikai MZP. Köszünjük, Mr. Pressman.
Volo
2023. december 09. 20:12
Dugják Pessmann orra alá!
zsolti123
2023. december 08. 14:32
https://mandiner.hu/kulfold/2023/12/elkepeszto-pofatlansag-katarba-hivta-az-ep-elnoket-a-brusszeli-korrupcios-botranyba-belebukott-eva-kaili
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ezek is érdekelhetik