„Történelmi hiányt pótolunk” – Diplomataképzést indít a Külügyminisztérium és az NKE

2020. május 13. 8:10
Már pályakezdőként releváns diplomáciai szakmai tapasztalathoz juthatnak azok, akik jelentkeznek a KKM és az NKE közös programjába. Gyakorlatorientált, nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú programon vehetnek részt a jelentkezők, akik előtt a program befejezését követően a külszolgálati karrier is nyitva állhat. A program részleteiről Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkárral és Dr. Koltay Andrással, az NKE rektorával beszélgettünk.

Milyen a diplomata-utánpótlás minősége ma Magyarországon? Miért van szükség a Diplomataképző Programra?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek hatékony képviselete és érvényesítése akkor lehetséges, ha a magyar államot képviselő személyek mindenkor a nemzeti érdekeket szolgálva, kiemelkedő elméleti, gyakorlati és nyelvi felkészültség birtokában járnak el. A Program segítségével kívánjuk biztosítani a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az ezzel a sokrétű felkészültséggel rendelkező diplomata utánpótlásképzést. Az akadémián a jövő diplomatáit szándékozzuk kinevelni, felkészítve őket a diplomata életpályára. A Magyar Diplomácia Akadémia megalapításával

történelmi hiányt pótolunk, hiszen korábban nem létezett ilyen intézmény Magyarországon.

Bár hazánkban számos egyetemen lehet magas színvonalon nemzetközi kapcsolatokat tanulni, ezek nem egyenértékűek egy komplexebb – az elméleti, tárgyi tudás és naprakész ismeretanyag mellett – alapvetően gyakorlatorientált, megfelelő idegennyelv-ismeretre építő, kifejezetten a diplomáciai feladatvégzéshez szükséges készségeket fejlesztő programmal. Az Akadémia diplomataképző és egyéb programjainak elvégzésével megnyílhat az út az ambiciózus fiatalok előtt a diplomatakarrier felé. A Program egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők már pályakezdőként releváns szakmai tapasztalatra tegyenek szert, majd a program elvégzését követően azon a területen érvényesülhessenek, amely kompetenciáiknak és érdeklődésüknek leginkább megfelel. A résztvevők tudatos karrierépítését mentori programunk is segíteni fogja.

Lehet egyáltalán diplomatát képezni? Mi az a látásmód, amit mindenképpen el kell sajátítaniuk a résztvevőknek?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A diplomácia is olyan hivatás, ahol bizonyos speciális készségek és tulajdonságok elsajátítása elengedhetetlenül fontos. Nélkülözhetetlen például a kiemelkedő nyelvtudás, az általános műveltség és tájékozottság, de ugyanilyen fontos a kiváló íráskészség, elemző, priorizáló és szintetizáló képesség mellett a kapcsolatteremtő készség, az empátia és a nyitottság az emberek, partnerek és a különböző kultúrák iránt. Egy jó diplomata ugyanakkor egy-egy szakterület elmélyült ismerője. Mindezeket a készségeket, ismereteket folyamatosan lehet és kell is fejleszteni, a már tapasztaltabb diplomaták esetében is.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium csapatának közös célja a magyar nemzeti érdek érvényesítése,

beleértve a határon túli magyarság mindenkori képviseletét. Arra törekszünk, hogy a képzés végére egyéni elképzeléseik mellett e közös felelősségünk érzése is beépüljön a résztvevők látásmódjába, karrierképébe. A külügyes munka megkövetel egy nemzeti szellemiségű, elkötelezett, fegyelmezett és hivatástudatra épülő gondolkodásmódot.

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya (Fotó: KKM/Bach Máté)

Miért éppen a Ludovika a legalkalmasabb a program lebonyolítására?

Dr. Koltay András: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hazai és nemzetközi közigazgatási szféra, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a vízügy számára képez szakembereket, így a képzéseinkben kiemelt figyelmet fordítunk az adott terület nemzetközi vetületeinek oktatására és a kutatására is. Az egyetem a közszolgálati képzés kulcsszereplője a magyar felsőoktatási térben.

Nem ismeretlen terület előttünk a nemzetközi képzés,

hiszen jelenleg is több nemzetközi profilú szakunkon folyik felkészítés a nemzetközi közszolgálat különböző területeire. Intézményünkben tehát minden adott ahhoz, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériummal közösen valósuljon meg a Magyar Diplomáciai Akadémia két képzési programja, a Diplomataképző Program és a Diplomáciai Vezetőképző Program, amelyek biztosítani tudják a közigazgatás külügyi feladatait ellátó szakemberek utánpótlását és azok továbbképzését. Mindebből az következik, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak természetes szövetségese a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezeknek a külügyi-közszolgálati tárgykörű képzéseknek a minőségi alapú megvalósításában. Mivel az egyetem székhelye az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia főépülete és a körülötte elterülő modern, a 21. századi infrastruktúrával rendelkező egyetemi campus, így minden feltétel  adott ahhoz, hogy a képzéseket a Ludovika Campuson, az Orczy-park impozáns és folyamatosan fejlődő környezetébe illeszkedve valósítsuk meg.

Hogyan zajlik a felvételi a programba?

Dr. Koltay András: A Diplomataképző Programhoz kapcsolódóan létrehoztunk egy internetes felületet, amely mind a jelentkezési, mind pedig a felvételi eljárás írásbeli részét képező folyamatoknak a megvalósítására alkalmas. Ez a weboldal a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapjáról érhető el. A sikeres felvételhez vezető út első lépéseként a pályázóknak  ki kell kitölteniük a jelentkezési felületet, melynek keretében különböző dokumentumok beküldése és nyilatkozat megtétele szükséges. Második lépésként – szintén ezen az internetes oldalon – egy kétnyelvű írásbeli vizsgát kell teljesíteni. Az írásbeli felvételin elért eredmények alapján a legjobban teljesítő jelentkezők attitűd- és kompetenciaalapú szűrése történik meg, akiket ezt követően egy szóbeli meghallgatásra hívunk be. A jelentkezési felületet április 15-én nyitottuk meg,

a képzésre május 15-ig lehet jelentkezni.

Ezt követően az arra jogosultak írásbeli vizsgájára, majd a felvételi eljárás kontaktszakaszaira kerül sor. Terveink szerint 2020 júliusában hirdetünk eredményt, szeptemberben pedig elkezdhetik tanulmányaikat a felvételt nyert személyek. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel szeretném azonban jelezni azt, hogy a tervezett időpontok szükség esetén módosulhatnak.

Ki az ideális jelentkező?

Ezt nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenki, aki megfelel a Diplomataképző Program felvételi követelményeinek. A magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség alapvető elvárás. Itt fontos kiemelnem, hogy a diplomának a program megkezdésekor kell rendelkezésre állnia. Külügyi területen elvárás az idegennyelvek megfelelő szintű ismerete, így a jelentkezéshez felsőfokú angolnyelv-tudás és további egy idegen nyelv középfokú ismerete szükséges, továbbá a hozzájárulás nemzetbiztonsági eljárás lefolytatásához. Figyelemmel a külügyi feladatellátás sokszínűségére, szándékosan nem támasztunk elvárást a felsőfokú végzettség szakmai tartalmára nézve. A diplomataképzés tekintetében is igaz az a megállapítás, hogy

nem elsősorban a papír számít,

hanem az érintettnek az adott feladat ellátásához szükséges képessége, ennek a megfelelő felmérését és fejlesztését szolgálják a felvételi egyes feladatai, valamint a képzési program oktatási és szakmai gyakorlati szakaszai.

Dr. Koltay András (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Vannak ösztöndíjak?

Igen, komoly motivációs tényező, hogy

a Diplomataképző Programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek,

amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosít a képzésben résztvevők részére. Ez várhatóan havi nettó 250.000 forint lesz.

Hogyan működik együtt a Külügyminisztérium és az NKE?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A Diplomataképző Program felvételi eljárását és képzési tervét a Külgazdasági és Külügyminiszter úr szakmai iránymutatása alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen alakítottuk ki, és az együttműködés folyamatos lesz a képzés során is. Ahogy rektor úr is mondta, az őszi félévben a felvételt nyert pályázók az elméleti kurzusokat a Ludovika épületében hallgatják majd, de a képzésben oktatóként a Külügyminisztérium számos tapasztalt szakembere is részt vesz.

Hogyan néz ki a képzés? Nagy előadásokat hallgatnak majd a résztvevők, vagy inkább a kiscsoportos szemináriumokon lesz a hangsúly?

Dr. Koltay András: A Diplomataképző Programba jelentkező és felvételt nyert személyek egy magas szakmai minőségen alapuló képzési programban vesznek részt.

A cél egy gyakorlatorientált és interaktív, személyesebb jellegű oktatási és szakmai gyakorlati program megvalósítása.

Az első félévben (szeptembertől januárig) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el a hallgatók, ennek során a külügyi tevékenység szempontjából fontos szakmai és nyelvi ismereteket sajátíthatnak el a különböző készségfejlesztő kurzusokon és interaktív tematikus tréningeken való részvétel mellett. A második félév során (februártól júniusig) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot.

Hogyan biztosítható, hogy a program a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes tudást adjon?

Dr. Koltay András: Úgy gondolom, hogy a Diplomataképző Program nemzetközi összehasonlításban is versenyképes szakmai színvonalát alapvetően két tényező határozhatja meg: egyrészt a külügyi feladatellátás szempontjából aktuális ismereteket biztosító kurzusok koherens egymásra építése, másrészt a külügyi feladatellátásban jártas, elismert hazai és külföldi szakemberek bevonása, akik tudományos igényességgel és naprakész ismeretekkel tudják értelmezni napjaink nemzetközi folyamatait és átadni az elméleti és gyakorlati tudást a résztvevők számára. Természetesen a magas szakmai színvonal biztosítása érdekében az oktatási feladatokat ellátó kollégák irányában elvárás lesz a tananyag folyamatos aktualizálása, de képzésszervezési oldalról is törekszünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai elvárásainak az érvényesítésére, más országokban működő diplomáciai akadémiák vonatkozó jó gyakorlatának folyamatos vizsgálatára és esetlegesen a Diplomataképző Programba történő átültetésére.

A programot teljesítők a minisztérium teljes jogú munkatársai lesznek. Egyenes út a program a külszolgálathoz?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A program végén a sikeresen teljesítők részére felkínált álláshelyek belföldi státuszok lesznek, majd a későbbiek során, hasonlóan a többi minisztériumi dolgozóhoz, az új kollégák előtt is

nyitva áll majd a lehetőség, hogy a minisztérium belső eljárásrendje szerint pályázzanak külszolgálati pozícióra.

A képzés során az általános idegennyelv-fejlesztés mellett lehetőség lesz ritkán beszélt nyelvek elsajátítására is, de a hallgatók a protokoll vagy éppen a sportdiplomácia világával is ismerkedni fognak. Mindezzel célzottan készítjük fel őket a későbbi külszolgálatra. A képzés második félévében pedig lehetőségük lesz két hónapig valamely magyar külképviseleten dolgozni. A Magyar Diplomáciai Akadémia további kurzusai és programjai a kollégák folyamatos fejlődését is biztosítani fogják. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a honlapunkon is bemutatott képzési programjaink egy része nyitott a közigazgatás más területeiről, sőt, a piaci szférából érkező szakemberek számára is, akiket egyedülálló kapcsolatépítési lehetőségekkel és szakmai tartalommal várunk a jövőben.   

Milyen életpályát remélhetnek a program résztvevői?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A program nagy előnye, hogy a résztvevők a minisztériumon belüli munkavégzéssel és karrierlehetőségekkel is megismerkedhetnek, egyúttal betekintést nyerhetnek a külszolgálatokon végzett tevékenységbe is. Így, ambíciójuktól, szaktudásuktól és érdeklődési körüktől függően törekedhetnek majd a számukra legvonzóbb életpálya megvalósítására, aminek része lehet a klasszikus diplomáciai külszolgálat vagy akár a belföldi közigazgatási karrierút is. A diplomácia érdekes, színes, izgalmas, de komoly felelősséggel és kihívásokkal teli világa áll azok előtt, akik elhivatottságot éreznek magukban a magyar nemzet elkötelezett szolgálata iránt.

 

A nyitóképen: Az NKE központi épülete (Fotó: MTI Bizományosi/Jászai Csaba)

Összesen 47 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Fidesz-diplomácia a III. világháborúban:

Együttműködési megállapodást kötött az újonnan megalakult Magyar-Kínai Új Bevándorlók Befektetését Erősítő Szövetség (MBKSZ) és a Magyar Nemzeti Hungarikumok és Értékek Szövetsége (MNHSZ) egyebek között a kínaiak magyarországi befektetéseinek ösztönzésére - jelentették be a szervezetek képviselői sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten.

A megállapodást Pesti Imre, a Fidesz közép-magyarországi regionális pártigazgatója, az MNHSZ elnöke és Hu Bifeng, az MBKSZ elnöke írta alá.

Hu Bifeng beszédében kiemelte: a szövetség célja, hogy a megállapodással a Magyarországra érkező új kínai bevándorlóknak minél több lehetőséget biztosítsanak, így a két ország között még erősebb kapcsolat alakuljon ki. A legfontosabbnak nevezte, hogy a letelepedési államkötvényt vásárolt kínai állampolgárok, befektetők számára olyan platformot biztosítsanak, amely átfogóan érinti a kultúra, a gazdaság és kereskedelem területeit.

Pesti Imre, az MNHSZ elnöke elmondta, hogy a magyar állam keleti nyitás külgazdasági és külpolitikai stratégiájának fontos pillére a kínai-magyar együttműködés. A kínai gazdaságpolitika is intenzíven elindult Európa felé, Kína Magyarország számára az Európai Unió után az egyik legfontosabb külkereskedelmi partner - emelte ki.

A Kínával szembeni magyar külkereskedelmi deficitet sikerült lefaragni az elmúlt években, így jelenleg 700 milliárd forint - ismertette. Az államkötvényt vásárolt kínaiak döntését megalapozottnak és jónak nevezte. Magyarország olyan ország, amely örömmel fogadja a Kínából érkezőket, támogatja a külföldi befektetéseket, nyitott Ázsia felé - jelentette ki. Szabó István, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke szerint a szövetség az eddig is végzett munka keretét adja, megteremti a bizalmi hidat ahhoz, hogy az ide érkező befektetők, bevándorlók megtalálják a helyüket az országban. A beruházások segítése, a településfejlesztés Pest megye feladata.

Az eseményen kiosztott tájékoztató anyag szerint a felek céljai között szerepel, hogy a kínai befektetésekkel magyar munkahelyeket hozzanak létre, és a hungarikumok bevezetését és értékesítését segítsék a kínai piacon. Együttműködnek a kínai befektetők érdekkörének megfelelően konferenciák, projektbemutatók, előadások, partnertalálkozók szervezésében és a befektetések megvalósításához teljes körű háttértámogatást nyújtanak.

Vereségeink oka: a dölyfösség, a teljesítmény nélküli állami állások, pénzek, státus és minden, amiről Márai is írt és sokan mások...
Diplomáciában mindig hatalmas veréseket kaptunk, mert régen egy magyar úr nem áll le vitatni, nyilvánvaló tényeket ugyebár, az rangon aluli lenne. Így lettek húgyagyú piperkőc ficsúrok magyar "diplomaták.
Később jött ugyanez, vörösben, sőt, hat csillagos jel alatt, a vörös kutyák kölykei.
Ez amellett, hogy szakmaiatlan, még magyargyűlölő is volt és ma is az, még fokozottabban.
Így, hogy látja: Magyarország professzionális és ráadásul MAGYAR diplomáciát igyekszik kiépíteni.
(Zárójelben: körülöttünk, az általunk lenézett szláv, délszláv és legfőként román elit mindig különleges hangsúlyt fektetett álláspontjának, kívánalmainak nyugati, Antant felé történő kiterjesztésére. Kezdték ott, hogy okos fiataljaikat a legjobb nyugati egyetemen taníttatták és cserébe az országuk szolgálatát természetesnek tartották.)
Az, hogy ma is mi vagyunk az Antant-söpredék Sorosok első számú célpontja: legalább 50%-ban köszönhető ennek a mentalitásnak.

A mai magyar külügy, Szíjjártóék, a csapat: első osztályú.
Ám rengeteg az elmaradt munka, amit az utóbbi 70, 100?! év elmulasztott, azokat most kell pótolni, az aktuális - és az sem semmi, sőt! - feladatok elvégzése mellett.
Féltem Szíjjártót, valahogyan kímélni kellene, ami egy 2-3 hónapos háttérbe vonással, pihentetéssel talán megoldható lenne.
Szíjjártó 1 hét alatt végez annyi munkát végez, (és a munka szó szerint értendő, nem pótcselekvések és más KovácsLászló-, GönczKinga-féle taknyolások). mint ez a két jómadár 1 év alatt...

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés