A rasszizmussal szembeni állásfoglalás antiliberális gesztus

2023. május 25. 20:35

Czopf Áron
Vendégszerző
Nézetem szerint a rasszizmus objektíve helytelen és alkalmatlan rá, hogy egy állampolgári közösséget a közjó megvalósítására egyesítsen.

Tisztában vagyok vele, hogy a rasszizmus kritikája hazánkban eleve negatív megítélés alá esik. Nem a tényleges faji előítéletek miatt, hanem azért, mert a magyar jobboldalt évtizedekig a rasszizmus hamis vádjával próbálták politikai karanténba zárni és ellehetetleníteni. Emiatt érthető a jobboldali közvélemény ellenszenve. Ráadásul az antirasszizmus különösen is nyűggé vált, mióta különféle transzatlanti hatalmasságok és velük együtt az egész posztmodern újburzsoázia is éppen az „antirasszizmust” tette meg saját legitimációs ideológiája zárókövének. Ne feledkezzünk meg az „antifasizmus” szégyenletes demagógiájáról sem, amely szerint mindenki fasisztának minősül, akit az „antifasisztáknak” pillanatnyilag összeverni támad kedve (lásd a hazánkat sújtó német terrorturizmus jelenségét). Érthető tehát az ellenszenv.

És mégis, minden kedvezőtlen hatás ellenére, meg kell vitatnunk, hogy helyénvaló-e a rasszizmus.

Ezt a kérdést ebben a formában nem szokták megfogalmazni, mert mindenki attól tart, hogy amint érveket fogalmaz meg, állításai azonnal cáfolhatóvá válnak. Tisztelettel jelzem, hogy kultúránk ezen az önként vállalt sebezhetőségen alapszik. A kérdéseket tehát fel kell vetni és meg kell vitatni. A miénk úgy is felvethető, hogy a rasszizmus-e az az ideológia vagy gondolkodási irányzat, amely a legalkalmasabb a közjó elérésére? Amennyiben igen, úgy mindenkinek rasszistának kell lennie. Amennyiben az ellenkezője bizonyosodik be, a rasszizmust mint antropológiai előítéletet és politikai programot is mindenestül el kell vetni.

Nézetem szerint a rasszizmus objektíve helytelen és alkalmatlan rá, hogy egy állampolgári közösséget a közjó megvalósítására egyesítsen. Az alábbiakban öt érvet sorakoztatok fel álláspontom mellett.

1. A rasszizmus aláássa a jó egyetemességébe vetett bizalmunkat. Erősnek hangzik ez a tétel? Pedig ezzel még mindig túl keveset állítottunk. A rasszizmus ugyanis nem csak azt állítja, hogy minden rassznak vagy etnikumnak megvan a maga géniusza, életvilága és igazsága. Ennél többet mond: azt, hogy nem létezik olyan egyetemes jó, amelyre minden ember hivatkozhatna a származásától függetlenül. A rasszizmus pontosan azért tesz hajlamossá elképzelhetetlen aljasságokra, mert

semmilyen döntőbírót, semmilyen magasabb rendű normativitást nem ismer el a faj géniusza fölött.

A rasszizmus ezért lényege szerint nihilista eszme, amely az egyetemes jót a faji öncélúsággal váltja fel. Ebből adódóan kényszerrel páncélozott etnikai közérdekké aljasítja a közjót – azáltal, hogy leválasztja azt az egyetemes jóról.

2. A rasszizmus erkölcsileg objektíve helytelen, mert nyilvánvaló igazságtalanságokat normalizál és tesz rendszerszintűvé. Mi több: a politikai rendet épp ezekre az igazságtalanságokra alapítaná. Le kell szögezni, hogy az igazságosság nem az emberi viszonyok puszta szimmetriája, nem valami kiszámított vagy kiszámítható dolog, hanem általános erkölcsi készség – mindenkinek megadni azt, ami jár. Ezzel szemben a rasszisták a természetre, a történelemre, a jogot alapító erőre hivatkoznak, amikor szembesítik őket az igazságosság követelményével. Tudhatjuk, hogy ezek – természet, történelem, hatalom – csak a nihilizmus tarka álarcai. Ha rasszistáink azt mondanák, hogy az igazságosságnak is csak bizonyos keretek között lehet értelme, akkor ezt valamiféle politikai realizmusnak tekinthetnénk. De ők nem ezt állítják, hanem azt, hogy az igazságosság terén egyáltalán nem tartozunk semmivel más népelemeknek és az állampolgári közösség más származású tagjainak. Ezt az aljas szemléletet már az ókori pogány etika is magasan túlszárnyalta. Az újpogányság és az újbarbarizmus korában sem fogadhatjuk el ezt a szemléletet, különben szégyenben maradunk a klasszikusokkal szemben.

3. A rasszizmus istentelen. Nemcsak azért, mert isteníti a fajt és bálványimádó módon a teremtményt emeli az abszolútum rangjára. Sokkal inkább azért, mert tagadja az Isten képmására alkotott emberi nem egységét és ezzel leköp minden Istentől eredeztetett személyi méltóságot, kategorikusan tagadja az emberi remény, az evangéliumi missziós parancs és a megváltás egyetemességét.

A rasszizmust megalapozó szociáldarwinista mitológiában nemcsak Istennek nincsen hely, hanem az egyetemes istengyermekségnek sem.

És akkor a zsidó megváltót még szóba se hoztuk!

4. A rasszizmus nem pluralista, épp ellenkezőleg. Éppen ez a rasszisták legnagyobb hazugsága: hogy pluralisták lennének. Ugyan! Milyen pluralizmus vezet etnikai tisztogatásokhoz? Ne vicceljünk már. A rasszizmusnak éppen az kölcsönöz sajátosan modern jelleget, hogy a természeti és társadalmi rend sokféleségét redukálni akarja, meg akarja „tisztítani” a kategóriákat és hús-vér embereket áldoz valamilyen absztrakt fogalmiság (a faj) oltárán. Egy rasszista nem épp a népek békés egymás mellett élését szorgalmazza, hanem arra vár, hogy felszámolhassa az állampolgári közösség pluralitását. Bárhonnan nézzük ezt a törekvést, itt bizony homogenizáció és egységes tömbök létrehozása a cél, olyan tömböké, amelyek példa nélküliek az emberiség történelmében, s amelyek magát a politikát is üres kifejezéssé silányítják, azáltal, hogy saját körében pangó, zoológiai tényösszefüggéssé teszik – egy minden magasabb értelemtől elhagyott terpeszkedő önazonosság szintjére degradálják az életet.

5. A rasszizmus ízléstelen. Nem is biztos, hogy az utolsó helyen kell ezt említeni. Mert nem tisztán esztétikai értelemben tarthatjuk visszataszítónak a rasszizmust – ahogy például a szadista kispolgárok látványa undorít, amint önelégülten feszítenek az összefirkált zsidó boltok előtt – ez csak egy oldala a problémának. A rasszizmus a nyugati kultúra alapvető etikai-esztétikai normáit üresíti ki.

Az esztétika mellett a becsületérzéket és a társiasság alapvető dinamikáit is megmérgezi.

A rasszista ellenérvek általában olyan történeti esetlegességekben vetik meg a lábukat, miszerint előfordult, hogy rasszisták is rendelkeztek (vagy visszaéltek) a közjó és az egyetemes jó bizonyos fogalmaival. Ez nevetséges. Aztán még ellenünkre vetik, hogy a rasszisták pontosan azt adják mindenkinek, amit megérdemel. Ez nihilista hörgés, nem ellenérv. A rasszizmus – mondják még – nem istentelen, hiszen hívő emberek is voltak rasszisták. Ez csak az újkori erkölcsi gondolkodás súlyos rendezetlenségét bizonyítja és azt, hogy az ember alapvetően következetlen lény. Aztán az etnikai pluralizmus litániái következnek. Még ezekben van a legtöbb megfontolandó elem, de így sem lehet elfedni a homogenizáció törekvését és azt, hogy a rasszizmus – mint minden modern ideológia – redukálni akarja az emberi létformák összetettségét. Végül a rasszista azt is kikéri magának, hogy ízléstelen lenne. Vessük csak össze Joseph Haydn zenéjét egy „őserdőből előbucskázó” jazz-improvizációval! – mondja dacos büszkeséggel. Rendben van, bár ennek sincs sok értelme – de akkor mi lenne, ha alkalomadtán a rasszisták is ismerkednének azzal, amit a „sajátjuknak” tekintenek?

Mivel várható, már jó előre visszautasítom a politikai korrektség vádját. A liberális kényszerapparátusok semmilyen szerepet nem játszottak a fenti álláspont kialakításában.

A rasszizmussal szembeni állásfoglalás éppen antiliberális gesztus,

mert a modern rasszizmust feltaláló felvilágosult, nyugati liberális mentalitással szemben jelent ellenállást. Ami pedig a politikai korrektséget illeti, az nem más, mint a megnevezés és a valóság normatív különválasztása későmodern neoliberális rezsimekben. Legfontosabb célja, hogy elvegye tőlünk az érdemi vita lehetőségét és ezáltal ne tudjuk megtörni a liberális hegemóniát.

A fentiekben egy vitairatot olvashattak, amelynek éppen az a célja, hogy megtörjük a vitaellenessé váló liberális hegemóniát és kiüssük a technokrácia kezéből az „antirasszizmus” mérgezett kardját. Vitatkozzunk! A politikai korrektségre pontosan azért mondunk nemet, amiért a rasszizmusra: mert eltérő nézeteink ellenére hiszünk a közjóban. Csak ez lehet érvényes vitaalap.

A szerző eszmetörténész

(Nyitókép: a Lettow-Vorbeck szabadcsapat egyik önkéntese, München, 1919 májusa)

Összesen 61 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Tehát jól megfontolt utóitélet. Mint minden más keserű tapasztalat. A hétszentség.

Az ördög a részletekben bújik meg. Az alapvetés rendben van, de mi következik belőle? Rasszizmus-e azt gondolni, hogy Magyarországon az emberek beszéljenek magyarul? Vagy pedig nincs gond azzal, ha olyan gettók alakulnak ki mindenfelé a városainkban, ahol az ott lakók nem próbálkoznak ezzel a nehéz nyelvvel?

Rasszizmus-e azt gondolni, hogy a muszlim vallás nem alkalmas a modern kultúrával való együttélésre pl. a nőkkel kapcsolatos bánásmódja vagy a tudománytól való elzárkózása miatt? Tudtommal pl. az evolúcióelméletet nem igazán sikerült a muszlim doktrinákkal kibékíteni... Ebből következően nem akarnám, hogy kifejezetten muszlim vallású bevándorlók érkezzenek Magyarországra, miközben a filippínókkal jóval kevesebb a bajom.

Itt vannak, de család nélkül, időszakos szerződésekkel.

Esetleg olvasd el a posztot!

"A rasszizmus ugyanis nem csak azt állítja, hogy minden rassznak vagy etnikumnak megvan a maga géniusza, életvilága és igazsága. Ennél többet mond: azt, hogy nem létezik olyan egyetemes jó, amelyre minden ember hivatkozhatna a származásától függetlenül."

A mindenkori rasszisták összekeverték a közösségi kultúrák közötti különbségeket a fajok közötti különbségekkel. Kultúrák/civilizációk között nagyon jelentős különbségek, bizony komoly minőségbeli/teljesítménybeli különbségek is vannak. A fajok között nincsenek, mert bármelyik faj egyede képes bármelyik közösségbe/civilizációba beilleszkedni vagy oda szocializálódni. Ugyanakkor történeti és tapasztalati tény, hogy minőségileg 'gyengébb'/egyszerűbb közösségi kultúrába szocializálódott emberek tömegesen képtelenek a minőségileg jobb/összetettebb közösségi kultúrákba integrálódni. Bizonyos esetekben hosszú időn, több generáción keresztül sem.

Az ilyen tapasztalatok pedig - különösen, ha több generáció tapasztalatai rakódnak egymásra - alapot adnak fajokra vonatkozó általánosítások és előítéletek megfogalmazására. (Aligha tévedek például, ha azt feltételezem, hogy a búrok többsége az elmúlt harminc év alapján visszaigazolva látja korábbi rasszizmusát.) Átnevezésektől, tiltásoktól vagy reklámoktól ez nem fog megváltozni, legfeljebb alakoskodásra kényszeríti a rasszistákat. Ugyanakkor a közösségi kultúrákhoz történő szocializálódás része az is, hogy a fiatalok elsajátítják a közösségben uralkodó eszméket (hiedelmeket, vallásokat, ideológiákat). És a társadalmak túlnyomó többsége (ha nem élnek folyamatos represszió alatt) konformista, ezért az antirasszista propaganda nagyon is hatásos tud lenni - olyan alapon, ahogy a náci vagy a kommunista propaganda is hatásos volt. És ez az élet összefüggéseit az átlagosnál mélyebbre lenyúlva újragondoló kisebbség számára nem jó hír. (Persze ilyen kisebbséget látható arányban folyamatosan csak a zsidó és a görög-római-keresztény közösségi kultúra tudott produkálni.)

Nem megy a logika. Aki 1, azaz 1-nél több rasszra bontja az emberiséget, az rasszista. Nem kell fölsorolni senkinek semmit.

Hitler az történetesen tényleg rasszista volt. Felsőbbrendű és alsóbbrendű fajokra osztotta az emberiséget, és a felsőbbrendűeket föloldotta az emberölés tabuja alól. Lehet ezt mentegetni, de talán jobb, ha nem tesszük.

Persze ebből nem következik, hogy minden kulturális teljesítmény egyforma. A kérdések ott kezdődnek, ahol a cikk elhallgat.

Buksisimit érdemelsz, mert nem engem fárasztottál, hanem megkerested a "rassz" fogalmát a gugliban. Ha mármost ezekhez a bőrszinekhez velük született " géniuszt, életvilágot, igazságot" rendelsz, vagy mondjuk életteret egy buszon vagy egy országban, akkor rasszista vagy. Dehát ezt persze tudod magadról.

Kénytelen vagyok a gyanú hermeneutikájával élni, ami sajna megöli a vitát, de evvan. Úgy tűnik számomra, hogy Önt a bűn akadályozza értelme használatában.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés