„Polgárháborúk új középkora felé sodródik Európa” – Tatár György vallásfilozófus a Mandinernek

2024. január 24. 07:24

„Nem vagyok jós, de félek. Szerintem szörnyű káosz és belháborúk után Európa különböző civilizációjú szigetekre bomlik szét” – mondja Tatár György vallásfilozófus, akit a Hamász támadásáról, Európa iszlamizációjáról és civilizációnk jövőjéről kérdeztünk.

2024. január 24. 07:24
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

A liberális politikai gondolkodás legsúlyosabb fogyatékossága, hogy nem tud mit kezdeni az ellenség, közelebbről: a halálos ellenség fogalmával.” Ezt 1998-ban írta egy cikkében. Az elmúlt 26 évben csak rosszabb lett a helyzet. Több amerikai egyetemen azt tanítják, hogy szeptember 11. „az amerikai külpolitikára adott válasz volt”; ha terrortámadás történik, úgy tesznek az újságok, mintha csak természeti katasztrófa történne. Mit gondol, meddig teheti meg a Nyugat, hogy nem hajlandó észrevenni az ellenséget? 

Annak idején főleg arra gondoltam, hogy a liberális politika még kísérletileg sem hajlandó magáévá tenni azt a szemléletet, amire a zsidóság tett szert a holokauszt nyomán, tudniillik hogy létezik kompromisszumképtelen, halálos ellenség, és hogy a vele szembeni fegyveres harcnak nincsen alternatívája. Ennek az önvédelmi harcnak pedig nemigen lehet más hordozója, mint egy felfegyverzett nemzetállam.

A nemzetek fölötti és nemzetközi szervezetek az idők folyamán mind a nemzetközi terrort képviselő szervezetek – szervezett – befolyása alá kerültek. A saját érdekeikért is küzdő nemzetállamok arra kényszerülnek, hogy ahol érdekeik úgy kívánják, részt vegyenek tevékenységeikben; ahol pedig ez ártalmukra lenne, ott szabotálják. Ez a nemzetközi politika nyelvét az áthatolhatatlan hazudozások útvesztőjévé változtatta.

A baloldal és a liberalizmus különböző modern árnyalatai minden történelmi rossz gyökerének éppen a nemzetfogalmat és annak államát tekintik, 

ezért a nemzetek természetes érdek- és önvédelmét tartják az önzés netovábbjának. Például az orosz-ukrán háború során is feltűnő, hogy a Nyugat az egyébként favorizált Ukrajna esetében is rendszeresen kerüli az olyan fogalmazásokat, mint például az ukrán nemzet önvédelme az orosz nemzettel szemben. Demokrácia és diktatúra harcát, haladás és elmaradottság küzdelmét, az európai végek védelmét akarja látni, és már csak ezért sem hajlandó komolyabban szemügyre venni az ukrajnai nemzeti kisebbségek – nemzeti! – helyzetét.

Több mint 40 évvel ezelőtt jártam ösztöndíjjal először Heidelbergben, ahol már akkor is minden zsidó vagy izraeli intézménybe csak műszeres és fegyveres szűrőkön át lehetett bejutni, beleértve a judaika stúdiumok helyszínét is. Azóta, mint tudjuk, ezek az eljárások kiterjedtek a föld minden repülőterére, és bár erről kevés szó esik, bízvást remélem, hogy kiterjedt a muszlim vallású munkaerő igen óvatos alkalmazására is például atomerőművek, repülőbázisok, hadianyagraktárak, vegyi üzemek eseteire is. De azért az én állam is leesett, amikor arról olvastam, hogy Párizsban, a biztonsági szolgálat terrorelhárítási központjában az egyik évek óta ott dolgozó alkalmazott egyszer csak halálra késelte a kolléganőit, akik pedig korábban már jelentették, hogy az illető rohamosan vallásosodik. Elővették-e valaha is azt, aki alkalmazta? Hogy meddig teheti még meg a Nyugat, hogy tagadja ennek az ellenségnek a létezését? 

Valójában már most sem teheti meg, sodródik a polgárháborúk új középkora felé.

Ezt is ajánljuk a témában

Sokakban a holokausztot idézte fel az október 7-i mészárlás, de például a Jad Vasém igazgatója, Dani Dayan elutasította az összehasonlítást. („Nem fogadom el a holokauszttal való leegyszerűsítő összehasonlítást, még akkor sem, ha a Hamász népirtó szándékaiban, szadizmusában és barbárságában vannak hasonlóságok.”) A Shoah Foundation a holokauszt-túlélők tanúvallomásaihoz hasonlóan elkezdte felvenni az október 7-ét túlélő izraeliek történetét. Ön mit gondol, összehasonlítható ez a két esemény? Miként viszonyul egyik a másikhoz?

Mint a holokauszttal foglalkozó szaktörténésznek, és különösen mint volt diplomatának, a Jad Vasém igazgatójának természetesen igaza van abban, hogy sem dimenziójában, sem a körülményekben nem összehasonlítható a két esemény. De ez csupán a politikai logika szerinti igazság, nem több annál, mintha azt állítanánk, hogy két árvíz nem hasonlítható össze árvízként, ha az egyik esetben már gát is van, míg a másik idején még nem volt. Ez nem mond semmit arról, hogy mindkettő árvíz volt-e.

Én a magam részéről valahogy úgy gondolom, hogy ahogyan a világtörténelem megszülte a bibliai hit népét, úgy megszülte az infernális zsidógyűlöletet is vele. E nép történetét végigkíséri üldözése és pusztítása is, és ezek közül az utolsót, a holokausztot csak félbeszakította, hogy legfőbb hordozóit megsemmisítő katonai vereség érte, mégpedig egészen más okból. Ezt a felfogásomat egyesíteném az igazgató nyilatkozatával: ez, ami most történt, csakugyan a holokauszt láncának egyik, dimenziójában kevéssé jelentős láncszeme, de ugyanabba a sorba tartozik, mint az összes korábbi, beleértve a holokausztot. És mivel Izrael állama létezik, természetesen az elhárítás feltételei is kedvezőbbek.

Tatár György/A szerző jóvoltából

Az IDF által nyilvánosságra hozott, a Hamász terroristái által rögzített felvételeken jól hallható, hogy az iszlamisták a civilek lemészárlásakor folyamatosan azt kiabálták, hogy „Allahu Akbár!” A Hamász „Al-Aksza árvíznek” nevezte a támadást, vagyis egyértelműen utalt arra, hogy a végcél Jeruzsálem és a Templom-hegy. Mondana pár szót a jelenlegi konfliktus vallási dimenziójáról?

Az iszlámmal való konfliktus lényegében elkerülhetetlen volt, bár alig néhányan számoltak csak vele, lévén

a nyugati – nem csak zsidó – értelmiségnek sejtelme sincs, és nem is volt az iszlámról, 

ahogyan e szekuláris kor értelmisége zömének a vallásokról általában sincs. Nagyon leegyszerűsítve: a bibliai zsidó vallásnak is már a középpontjában állt a Cionnak nevezett Jeruzsálem és a Szentély-hegy, körötte a Szentfölddel. Héberül a mai napig csak „felmenni” lehet Izraelbe, és onnan is csak „felmenni” lehet Jeruzsálembe.

A talmudi judaizmus évszázadai pedig, immár zömmel Jeruzsálemtől távol kialakítottak a Szentföld és Jeruzsálem iránt egy olyan elképzelhetetlen hevességű vallási honvágyat, amihez nem ismerünk semmi hasonlót. A politikai cionizmus szekuláris hazakereső irányultságát eleve is uralta az az elem, amit szekularizált, másrészt politikailag elérhető célnak látszott, hiszen az Oszmán Birodalom szünet nélküli hanyatlásban volt.

A másik oldal felől nézve két vonás ötlik szembe: az egyik az iszlám vallásfogalma, amely nem tesz semmiféle különbséget a saját hite és a saját uralma között. Hite világuralomra van szánva, bizonyos értelemben nem is más, mint kinyilatkoztatott felszólítás Allah világuralmának elérésére. Az ebből fakadó vallásjog kizárja minden más vallás jogi szuverenitását az iszlám hatalmi területén.

Ugyanez a vallásjog pedig az iszlámtól örökre elidegeníthetetlennek tekint minden olyan területet, amit az iszlám egyszer már a magáénak tudhatott. 

Dogmatikailag ez áll Andalúziára és Magyarországra is. A pénteki istentiszteletkor az imám karddal a kezében hág fel a mecset szószékére, minden olyan országban, például Egyiptomban is, amit az iszlám egykor fegyverrel hódított meg. A vallástörvények helyi értékét és jelentőségét a Nyugat alighanem már korábban és élesebben is felismerhette volna, ha az európai keresztény tudáson belül nem halt volna el a zsidó vallás törvényeihez való viszonyának az ismerete. E két szemlélet közt nehéz többet képzelni el egy tartós fegyverszünetnél.

Zsidók a Templom-hegyen 2023 áprilisában fegyveres kísérettel. A zsidók ugyan felmehetnek, de nem imádkozhatnak a judaizmus legszentebb helyén. (Fotó: AHMAD GHARABLI / AFP)

Mit gondol az elmúlt hónapokban újra feltámadt vitáról, amely során a palesztin aktivisták azt kezdték állítani, hogy „Jézus palesztin volt”? Az I24News angol nyelvű izraeli tévé adásában láttam, hogy egy rabbit hívtak be elmagyarázni, hogy Jézus zsidó volt, de Izrael állam hivatalos Twitter-fiókja is beszállt a vitába. 

Természetesen, ha például Tolna megye mindenkori lakóinak a tolnákat tekintjük, és úgy véljük, hogy a terület róluk kapta a nevét, akkor a megye egésze sem térben, sem időben nem része a magyar történelemnek, hiszen sosem lakták magyarok, csak tolnák. Hogy mégis Magyarországon laknak, az a Tolnát gyarmatosító, földrabló magyarok imperializmusa. De hát ez már magával a palesztin népnévvel is így van.

Nem biztos, hogy minden olvasó ismeri a palesztin név hátterét, tudna erről pár szót szólni?

Azt követően, hogy Izrael népe megtelepedett a bibliai Kánaán földjén, rajta kívül a filiszteusoknak hívott nép élt még ott, öt tengerparti városban. Számos háborújuknak – például Sámson és Delila története – végül Dávid vetett győzelmével véget. A görög ókor történetírói a területet Palesztinának hívták a filiszteusok nyomán. Héberül: plistím. Az utolsó elbukott Róma-ellenes zsidó háború után, ami Kr.u. 135-ben ért véget, Hadrianus császár betiltotta az „Izrael földje” elnevezést, és hivatalossá tette a „Palesztina” nevet. E nevet vitte aztán tovább a Bizánci Birodalom, az iszlám hódítás, majd a Brit Mandátum is. A helyi arab lakosság neveként Jasszer Arafat mozgalma kezdte el használni kb. 1964-től fogva, azt sugallva, mintha a terület a ma rajta élőktől kapta volna nevét már az ókorban is. 

Arabok a Kr.u. 7. századig nem lakták a területet, palesztin nevű nép pedig sosem létezett a Szovjetunió által támogatott terrormozgalmat megelőzően.

A Hamász támadása után a nyugati politikusok újra előszedték a „kétállami megoldást”, pedig október 7. után éppen az lenne logikus, hogy végre elismerjék: alternatív ötletre lenne szükség. Nehéz elképzelni egy olyan palesztin államot, amely ne lenne ellenséges Izraellel szemben. Ön szerint születhet olyan béketerv, ami megvalósítható?

Nem. Azt hiszem, a béketerv fogalmának része, hogy terv, azaz megvalósíthatatlan. Értéke terv voltában rejlik. Nem is az a célja, hogy megvalósuljon, hiszen akkor már nem terv volna. Hanem mindenekelőtt megélhetési forrás mindazon szervezeteknek és tagjaiknak a számára, akiknek sikerül részt venniük e szervezetek tanácsadói köreiben, fundraisingjében, al- és főbizottságaiban, sajtótájékoztatóin, nemzetközi konferenciáin és a többin. A politikai elitek szempontjából pedig a hatalomra kerüléshez nélkülözhetetlen beszéd- és képmutatásanyagot biztosítja. Tervek nélkül nincs politikai beszéd, nincs a politikának anyaga.

A „kétállami megoldás” talán lehetséges lett volna kitalálásának pillanatában, vagyis 1947-ben.

Azóta azonban az iszlám világ permanens gyűlölködésével, valamint az egész nyugati és akkor még keleti világnak a „palesztin ügy” és a terrorizmus iránti, százmilliárdokat felemésztő féltő gondoskodása mellett létrejött egy olyan népesség, ahol egyénekkel nyilván lehetséges az együttélés, de mint népességgel semmiképp. A béke szó használata ebben az összefüggésben már önmagában hazugság: Németországgal sem kötöttek békét, hanem elfogadták a feltétel nélküli kapitulációját és lefegyverezték.

A nyugati nagyvárosokban minden hétvégén több százezren vonulnak fel Izrael elpusztítását követelve. A „sértő beszédre” rendkívül érzékeny nyugati hatóságok ezt valahogy nem érzik „sértőnek”. Mi a véleménye ezekről a felvonulásokról?

Európa előbb-utóbb zsidómentessé válik. Valóban az történt, hogy 

miután Európa elpusztította zsidó lakosságának a kétharmadát, úgymond az ehhez vezető ideológiát jóvá teendő, milliószámra fogadta – és fogadja – be a maradék vérszomjas ellenségeit.

Lényegében kiderült, hogy a nyugati és persze nem csak nyugati politikai elit és értelmiség úgynevezett gyászmunkája a holokauszttal kapcsolatban még ahhoz sem volt elegendő, hogy biztos kézzel azonosítani tudja az antiszemitizmust, hogy meg tudja különböztetni az egyéb úgynevezett rasszizmusoktól, vagy akár csak hogy egyetlen képzettel is többet legyen képes róla gondolni, mint amit már a felvilágosodás is gondolt.

Palesztin tüntetők Londonban január 13-án (Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Miért vonzza a progresszív aktivistákat az iszlám? 

Egyrészt minden világmegjavító aktivitás növeli az ember erkölcsi értékét a saját szemében. A nyugati civilizációt – szerintem – nemigen lehet jobban közelíteni valamiféle tökéletesebb és igazságosabb állapothoz, mint amiben van, de az tulajdonképpen bizonyos, hogy csak erőszakkal, méghozzá pusztító erőszakkal lehetne. Az egész 20. század erről szólt.

Az iszlám hirdette társadalomteológia meglehetősen egyszerű, és egyáltalán nem áll távol egyéb radikális európai társadalomképektől. 

A jók, azaz a hívők uralmát azonosítják a jó uralommal. Ráadásul az iszlám is nemzetellenes a szónak abban az értelmében, hogy ideális célja, a kalifátus nem a nemzeteket fogja át, hanem az ummát, az iszlám „nemzetet”, amelynek minden hívő a tagja. És hát a Nyugaton megvan mindaz, ami a balos hagyomány szerint az elnyomáshoz tartozik, és ezért a radikális iszlám általános nyugatellenessége elnyomás elleni harcként jelenik meg számukra.

Milyen hatással lesz az iszlám hosszú távon Európára? Hiszen a muszlim lakosság folyamatosan növekszik.

Nem vagyok jós, de félek. Szerintem szörnyű káosz és belháborúk után Európa különböző civilizációjú szigetekre bomlik szét. Talán ezek majdani újraegyesítése nyomán egyszer újrakezdődhet a saját története.

Dél-Afrika „népirtással” vádolja Izraelt a hágai Nemzetközi Bíróság előtt. Nem először hozzák fel ezt a hamis vádat Izrael ellen. Mit gondol, miért pont a „genocídiummal” vádolják a zsidó államot? 

Szerintem a világ nagy részén annyit tudnak a zsidókról egyáltalán, hogy „részük volt” valami genocídiumban. Meg hát a genocídium lett a korszellem „Donnerwortja”: erre nincs jó magyar szó, talán a „szóbuzogány” adja vissza kicsit.

Lát arra esélyt, hogy jól alakuljon a kontinensünk jövője? Kicsit Belsazár lakomája érzete van Európának: mindenki nyaral, házat épít, bulizik, de közben apokaliptikus hangulat uralkodik és még háború is dúl a keleti határunkon. 

Találónak érzem ezt a Belsazár lakomája képet. Az írás ott világít a falon, de az udvar és tudósai még elolvasni sem tudják a bibliai Dániel könyve szerint, nemhogy megfejteni. És akkor épp egy zsidó jön, aki valamiért meg tudja fejteni.

Nyitókép: Palesztinpárti tüntetés Brüsszelben októberben (MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Ezt is ajánljuk a témában

A történelem legnagyobb civilizációs váltásában élünk – Ruff Tibor teológus a Mandinernek

„A nagy emberi civilizációk által ősidők óta érvényesnek tekintett szellemi-erkölcsi normák repedeznek szét a szemünk láttára.” A jelenkor civilizációs válságáról, a kulturális kereszténység szerepéről, és arról, hogy mit gondolhat a mostani világról Jézus Krisztus, Ruff Tibor teológust, a Szent Pál Akadémia tanárát kérdeztük. Karácsonyi nagyinterjúnk.

 

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Izraelben aktában.

Összesen 130 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2024. január 24. 16:28
csakis hugyagyú férgek viszik el a beszélgetést zsidrákfalva és majomfalva viszálya felé! Itt és most ez a probléma nekünk Euróbában fontos, le se szarjuk a közelkeleti fosadékokat! francia/német/olasz országban fognak ezek a harcok kitörni a dzsungelmenekültek és a hópihék közt! A hópihék nem fognak nyerni és szokásuk szerint panaszkodnak és menekülnek majd, IDE! Ezt csak az kétli, aki nem járt az utolsó 3-4 hónapban az említett országokban!Nagyon nehézzé kell tennünk a letelepedést, különben 2 éven belül úgy felverik az árakat, hogy nem tudunk ingatlant venni a saját országunkban! Meg kell szüntetni a cigánysimogatást, ne nehezítsük a magyar szomszédaik életét zsidrák ügyvédek ármánykodásának engedve!
Bell & Sebastian
2024. január 24. 15:32 Szerkesztve
abcd2k! Ha belharcnak / leszámolásnak minősítjük amit megélünk, elkerülhetetlen, hogy a vészkorszakot is átértékeljük, ráragasszuk e jelzőt. Ámbár ennek addig nem áll fönn a reális veszélye, míg be nem látják, hogy ugyanabból a lukból fújták ki Adolfot és a zöld törpét, de ami a megdöbbentő, ugyanarra is használják, belső leszámolásra. Olyan ez, mint amikor a humorista kétszer egymás után elmeséli ugyanazt a móriczkás viccet, és a közönség minden alkalommal a térdét csapkodva röhög. Ebben az esetben azért merülnek fel bizonyos kérdések a célközönség elmeállapotával kapcsolatban - is.
Bodzay
2024. január 24. 15:29
Az európai megoldás perspektívája a konzervatív irányban keresendő, ugyanis a nemzetállami létezés a soknyelvúség miatt nem váltható le. Vagy mindenki angolul fog beszélni, mert az már úgyis adott? Az antropológiai adottságok is sokfélék: egy mediterrán és egy skandináv más világ. Mindettől zavartalan gazdasági és kulturális együttműködés lehetséges. Az EU azért nem műkódik, mert a kört akarják négyzetesíteni frankfurti recept szerint. Ez azért alakulhatott így, mert az átlagos intellektusú többségben lévő választóhányad rácuppant a felkínált könnyebb ellenállás irányát jelentő szabadosságra. Ennek a halmaznak nyűg a konzervatív létezés, pedig az biztosítja a rendezett közösségi életet annak előnyeivel. A konzervatív Európának kell visszaszereznie a hegemóniát, keményebb eszközökkel, aztán majd egyre szélesebb kör zárkózik fel a rendhez. Elméletileg ez az irány nem kizárt, de, ahogy mostanában mondják, ehhez a konzervatív forradalom elkerülhetetlen.
Kybon
2024. január 24. 15:12
Na mivan, megszűnt a veszély, és mindenki máshol veri aöö csalánt?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!