Boldog születésnapot Budapest!

2019. november 17. 17:02

Karácsony Gergely
Facebook
„Önkormányzati jogánál fogva a főváros saját belügyeiben önállóan intézkedik.”

„»Önkormányzati jogánál fogva a főváros saját belügyeiben önállóan intézkedik, határoz és szabályrendeletet alkot, s határozatait és szabályrendeleteit saját közegei által hajtja végre…« Így szól a Budapest létrehozásáról szóló 146 éves törvény. Ma sem fogalmaznánk másképp. Boldog születésnapot, Budapest!”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 148 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Mi a helyzet a (legalább) 20 ezer forintos rezsitámogatással?

Hogy csak egyet említsek a több száz ígéretből.

Nos?

Karácsony Gergely Szilveszter megint eltévedt.
A valóságban nem 1873.november 17.-én jött létre Budapest, hanem 1872. évi XXXVI. törvénycikk rendelkezésével és egy évig tartott a megszervezése.

Az ídézet a törvényvénycikkből sem pontos és félrevezető.
"1. § Buda és Pest sz. kir. fővárosok, valamint Ó-Buda mezőváros és a Margit-sziget, ez utóbbiak Pest vármegyéből kikebeleztetvén, Buda-Pest főváros név alatt egy törvényhatósággá egyesíttetnek.

2. § Az ekkép alakított főváros, mint önálló törvényhatóság, az 1870:XLII. törvénycikk értelmében gyakorolni fogja a törvény korlátai közt:

a) az önkormányzatot,

b) az állami közigazgatás közvetítését,

c) foglalkozhat ezenkívül egyéb közérdekű, sőt országos ügyekkel, azokat megvitathatja, azokra nézve megállapodásait kifejezheti, a többi törvényhatósággal és a kormánynyal közölheti s kérvény alakjában a képviselőházhoz közvetlenül felterjesztheti.

3. § Önkormányzati jogánál fogva a főváros saját belügyeiben önállólag intézkedik, határoz és szabályrendeleteket alkot, s határozatait és szabályrendeleteit saját közegei által hajtja végre, tisztviselőit választja, az önkormányzat és közigazgatás költségeit megállapítja s a fedezetről gondoskodik, a kormánynyal közvetlenül érintkezik.

4. § Oly határozat, mely:

a) a költségvetés megállapítására,

b) 25,000 forintnyi összegnél nagyobb értékű ingatlan elidegenítésére, vagy hasonértékű ingatlan szerzésére,

c) kölcsönvételekre,

d) a helybenhagyott költségvetésben elő nem forduló terhes szerződések kötésére vagy felbontására, közművek emelésére,

e) új hivatalok rendszeresítésére vagy a fennállók megszüntetésére vonatkozik és általában minden határozat, melyre nézve a törvény felsőbb megerősítést rendel: csak ministeri jóváhagyás után hajtathatik végre. Ha a kormány a felterjesztéstől számított 40 nap alatt egyáltalában nem nyilatkozik, a felterjesztett határozatok helybenhagyottaknak tekintetnek és végrehajthatók.

5. § Magánfelek a törvényhatóságnak az önkormányzat körében hozott sérelmes határozatai ellen a kézbesítéstől, illetőleg a szabályszerű kihirdetéstől, 15 nap alatt az illető ministerhez folyamodhatnak.

A folyamodvány a polgármesternek adandó be, ki ezt 8 nap alatt véleményes jelentéssel felterjeszteni köteles.

Azt hogy a határozat csak birtokon kívül felebbezhető, magában a határozatban világosan ki kell fejezni.

E záradék hiányában a határozat birtokon belül felebbezhető.

6. § Szabályrendeleteket a főváros törvényhatósága csak önkormányzati hatáskörének korlátai között alkothat.

A szabályrendeletek a törvénynyel s a kormánynak hatályban levő szabályrendeleteivel nem ellenkezhetnek és csak a szabályszerű kihirdetéstől számítandó 30 nap után hajtathatnak végre.

7. § A szabályrendelet, ha csupán helyi érdekű, a törvényhatóság területén, ha közérdekű: az egész országban kihirdetendő.

8. § Szabályrendeletek ellen az érdeklettek a szabályszerű kihirdetéstől 30 nap alatt az illető ministerhez folyamodhatnak.

A minister a törvényhatóság meghallgatása után végérvényesen határoz.

A szabályrendeletet felfüggesztő vagy megsemmisítő kormányrendelet indokolandó.
[...]
10. § A főváros közvetett államadókra is vethet községi pótadót, a városban s annak területén illetékeket, helypénzeket, vámokat szedhet, s az állam által igénybe nem vett uj adókat hozhat be.

E jog gyakorlására a kormány engedélye szükséges, mely azt - a mennyiben az állam jövedelmeinek csökkenése s az ipar- és kereskedelem érdekeinek veszélyeztetése nélkül eszközölhető, - a helyi viszonyokhoz képest a főváros indokolt felterjesztésére megadhatja.

11. § A törvényeket és a kormánynak a törvényhatósághoz intézett rendeleteit a törvényhatóság területén a főváros törvényhatósága hajtja végre saját közegei által.

Mennyiben van ezen általános szabály alól kivételnek helye: a törvény határozza meg."

Röviden: Mindazon témában amelyben a törvény lehetőséget biztosít, rendeletet (szabályrendelet) alkothat. Ez egyben azt is jelenti, hogy az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes a törvényben foglaltakkal.

Na ja!
Horthy fehér lovon vonult be Budapestre. Karácsony Gergely Szilveszter pedig egy vörös rókaháton zöld nyeregben.

Szegény Karácsony Gergely Szilveszter elfeledkezik, hogy törvény hozta létre Budapestet és törvénnyel meg is szüntethető, visszaállítva az 1872 év előtti állapotot.
Egyben arról is törvényt alkothat az Országgyűlés; az ország Fővárosa egy másik város lesz. Ekkor pedig a folyamatosan tévelygő Karácsony Gergely Szilveszter csak egy vidéki polgármester lesz.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés