Pünkösdi útravaló

2019. június 10. 12:54

Hortobágyi T. Cirill
Képmás
A Szentlélekkel betöltekezett emberekkel is előfordul, hogy nehézségeik akadnak. Eltávozott volna tőle Isten Lelke? Épp ellenkezőleg!

„Isten egészen közel van hozzánk. Nem arról van szó, hogy Isten Lelke kiszorította vagy kioltotta bennünk a bűnre hajló emberi lelket. De lelkünk hangszerén most valaki más játszik. »Maga a Lélek tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten fiai vagyunk.«

Az isteni természet részesei lettünk. Kétségtelen, hogy van, amikor érezzük, amint Isten igéje megszólít bennünket; vigasztalást és bátorítást nyerünk; késztetést érzünk valaminek a megtételére; meglátjuk valódi helyzetünket Isten és az emberek előtt; reménység tölt el minket; esetleg lelkiismeretünkben felrázva vagy megszabadítva érezzük magunkat. Érezzük a Lelket!

Ám nem csak ez az állapot létezik. Szentlélekkel betöltekezett emberekkel is előfordul, hogy nehézségeik akadnak. Eltávozott volna tőle Isten Lelke? Épp ellenkezőleg! Higgyük erősen, hogy amikor nincs erőnk az imádsághoz, a Lélek maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.”

Az eredeti, teljes írást itt olvashatja el.

Összesen 55 komment

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.

Hogy ez mennyire így van!

"bátorítást nyerünk; késztetést érzünk valaminek a megtételére;"

A Szentlélek mélyebben van bennünk önmagunknál, ahogy már szent Ágoston is megállapította. Ezért akkor is remélhetünk Benne, ha emberileg nem érezzük a jelenlétét. Ilyenkor is tudjuk azonban a Szentlélek gyümölcseit teremni, melyek konkrétak, s szent Pál sokat le is írt közülük / Gal 5.22-23 /. Amikor ezeket a tetteket hajtjuk végre, akkor minden egyéb körülménytől függetlenül biztosak lehetünk abban, hogy velünk van!

Válaszok:
OberEnnsinnen | 2019. június 10. 14:07

"10Bízom bennetek az Úrban, hogy ti sem vélekedtek másként. Aki pedig zavart kelt köztetek, viseli majd büntetését, bárki legyen is.

15De ha marjátok és rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást!
16Kérlek tehát benneteket, hogy Lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait.
17A test ugyanis a Lélek ellen tusakodik, a Lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek.
18Vezessen benneteket a Lélek, akkor nem vagytok alávetve a törvénynek.

22A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség,
23jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény."

"Mat 1:18 Jézus Krisztusnak ez az eredete: Anyja Mária József jegyese, még egybekelésük előtt méhében fogant a Szentlélektől.
Mat 1:19 Férje, József, igaz ember volt és, mivel nem akarta rossz hírbe hozni, az volt a szándéka, hogy titokban bocsátja el.
Mat 1:20 Miközben ezen gondolkodott, álmában megjelent az Úr angyala és így szólt: "József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, hiszen a Szentlélektől van áldott állapotban
Mat 1:21 Fiút fog szülni, akit te Jézusnak nevezel, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.""

Éppen a tettek - szeretet, kedvesség, öröm, segítőkészség stb - a garantált jele annak, hogy nem mi szabtuk meg a tetteink irányát, hanem a Szentlélek erejével cselekedtünk. Gyümölcseiről ismerni meg a fát, tanítja az Úr Jézus!

Pap: Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az egész világra!
Lektor: 1. Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságaidat!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Tudomány Lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni!
Hívek: Kérünk téged . . .
6. Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról!
Hívek: Kérünk téged . . .
7. Az Úr félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Szentlélek Úristen! Te az első pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra; világosítsd meg ma is a hívőket és nemhívőket, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.

Arról van szó, hogy ha nem érezzük a szeretet lelkesedését, nem ad élményt a szeretet megtétele, de mégis megmaradunk a szeretet tetteinél, AKKOR Isten erejéből cselekszünk, mert nem az élmény kedvéért szeretünk, hanem a szeretet Istene iránti hűségből. Például, ha semmi kedvem meglátogatni egy magányos embert, de Isten iránti szeretetből mégis időt áldozok rá.

"Vagy jó a fa, és gyümölcsei is jók; vagy rossz a fa, és a gyümölcsei is rosszak" / Mt 12.33 /.

Így van! Mert a Szentlélek Jézus Szentlelke, és fordítva, a Szentlélek az Úr Jézusra mutat!

Vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz. Na az lesz aztán a kemény dió!
A Szentháromságos egy Istent elmagyarázni.
Pedig olyan gyönyörűséges.

Megtérők imája - Jézus útjára lépés, Krisztus belépésének kérése az ember életébe. Az ember életének átadása Jézus számára. Már ne azt történjék, amit a keresztény szeretne, hanem amit Jézus jónak lát, vezesse az bármerre is az embert.
https://www.youtube.com/watch?v=8-NBg_ic3qA

Az apostolok küldetése.
"Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”

"Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem. Ha másképpen nem, legalább a tetteimért higgyétek. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem nektek.

Jézus megígéri a Szentlelket.
Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad."

Válaszok:
hhonor | 2019. június 10. 23:27

"A Szentlélek eljövetele.
Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Hát nem mind galileaiak, akik ott beszélnek? Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és Líbia Cirene körüli részének lakói, a Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” Csodálkoztak, és ezt kérdezgették egymástól: „Mi lehet ez?” Mások gúnyosan megjegyezték: „Teleitták magukat édes borral.”

Péter beszéde.
Péter a többi tizeneggyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! Nem részegek ezek, amint vélitek, hisz a napnak még csak a harmadik órájában vagyunk, 16hanem ez az, amiről Joel próféta szólt: A végső napokban – mondja Isten – kiárasztok Lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, az ifjak látomásokat látnak, az öregek álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom Lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön: vért, tüzet és gomolygó füstöt. A nap elsötétül, a hold vérbe borul, mielőtt eljön az Úrnak nagy és nyilvánvaló napja. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül."

https://www.youtube.com/watch?v=7obdivlQj-8

Válaszok:
hhonor | 2019. június 10. 23:38

Szentlélek működése, megnyilvánulása az Egyházban, napjainkban

2011.03.22, Pécs, Teológiai Főiskola, Varró István tanúságtétele:
"Gál Péter atya meghívására és felkérésére "Vannak-e még csodák az Egyházban?" c. előadás (tanúságtétel) megtartására került sor. Az ApCsel-ben leírtak, és napjainkban? Ezekről is mondja Keresztes Szt. János, hogy a mi Urunk ezeket nem fogja betudni bűnül sem érdemül!"

A letölthető és meghallgatható tanúságtétel a Szentlélek működéséről, megnyilvánulásáról:
http://elizeus.kozosseg.com/fellowshiptemplate/download/677/

Így van Főapát Úr, kedves Cirill Atya! Ez a lényege az emberi létnek. Ezekkel a gyümölcsökkel kell töltekeznünk és akkor a szívünkbe, lelkünkbe és az életünkbe is a Szentlélek Isten fog beköltözni, működni.

„A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás”.

Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Bejelentkezés